Målområde 1. Minimera

Vi strävar efter att röra oss uppåt i avfallstrappan och det översta steget innebär att avfall överhuvudtaget inte uppkommer. Här handlar det om att tänka till innan man köper en vara och ställer kloka val i upphandlingar som offentlig organisation.

Att minimera avfallsmängderna är i hög grad kopplat till våra levnadsvanor, framförallt till vår konsumtion. Vafabmiljö och kommunerna har inte rådighet över produktion av varor eller invånarnas konsumtion. Arbetet för att minimera avfallsmängderna fokuseras därför på att initiera och driva projekt för att informera och påverka invånare och verksamhetsutövare.

 

Mål och delmål för att minimera avfallet

Inom målområdet Minimera finns fyra övergripande mål som riktar sig till hushållen och till kommunerna som organisation. Först och främst så är målet är att avfallsmängderna ska minska med 7 % per person 2030 jämfört med 2020. Detta gäller samtliga avfallsslag som räknas som kommunalt avfall. Alltså matavfall, restavfall, grovavfall och farligt avfall.

Sedan finns det två mål som gäller de 12 medlemskommunernas egen verksamhet. Först och främst så ska kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020. Dessutom så ska matsvinnet i kommunala verksamheter minska med 50% till 2030 jämfört med 2021.

Det fjärde målet är att användningen av engångsartiklar och förpackningar ska minska. Detta mål går hand i hand med direktiv från EU och nationella beslut.

För att nå målen krävs ökad medvetenhet och förändringar i samhället. Avfallsplanen innehåller en rad aktiviteter som ska “knuffa” hushållen och kommunerna i rätt riktning. Nätverk, lära av andra goda exempel och lyfta fram föregångare är några exempel.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Det går åt rätt håll men tyvärr har mängderna grovavfall till återbruken ökat under ”pandemi-åren”. Därefter har mängderna grovavfall minskat. Även rest- och matavfall har minskat. Vissa kommuner har börjat arbeta med att minimera kommunens verksamhetsavfall.

 • Delmål

  • Avfallsmängderna ska minska med 1% per person till 2022.
  • Avfallsmängderna ska minska med 4% per person till 2026.
  • Delmål 1.3

  Aktiviteter

  • Minst 30 familjer ska ha deltagit i konceptet minimeringsmästare eller motsvarande senast 2022.

   Minimeringsmästarna är en tävling där hushåll tävlar mot varandra i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Vafabmiljö ansvarar för att detta genomförs.

   Ej startad

  • Vafabmiljö arbetar genom digitala kanaler till exempel tillsammans med influencers för att sprida budskap om behov av förändrade konsumtionsmönster

   Samarbete är inlett senast 2022.

   Klart

  • Från och med 2022 arbetar Vafabmiljö aktivt med att informera och inspirera kommuninvånare att minska sitt matsvinn

   Detta kan ske genom såväl digitala som tryckta eller fysiska kanaler.

   Pågår

  • Under avfallsplanens livslängd agerar VafabMiljö på den nationella arenan för att påverka förpackningsindustrin att minska mängden förpackningsmaterial

   Pågår

  • Vafabmiljö uppmuntrar butiker och företag i regionen att Miljönärmärka sig

   Miljönär är Avfall Sveriges märkning för verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt. De företag och butiker som har märkningen uppmärksammas i VafabMiljös kommunikationskanaler. Minst tio butiker är Miljönärmärkta 2022.

   Klart

  • Från och med 2020 deltar Vafabmiljö årligen i Europa minskar avfallet veckan

   Pågår

 • Delmål

  • Delmål 2.1
  • Delmål 2.2
  • Delmål 2.3

  Aktiviteter

  • Under 2020 genomförs en kartläggning av avfall som uppstår i kommunala verksamheter i syfte att identifiera det avfall som uppstår i onödan och som därmed skulle kunna minimeras

   Vafabmiljö tar fram checklistor och andra verktyg vartefter arbetet utförs tillsammans med representanter från medlemskommunerna.

   Klart

  • Under 2021 tas en åtgärdsplan fram för de avfallsslag som utifrån kartläggningen identifieras som viktigast att arbeta med i respektive medlemskommun

   Det kan handla om allt från stallgödsel till förbrukningsmaterial vid servicehem. Åtgärderna i planen ska prioriteras, tidsplaneras och budgeteras för fortsatt arbete.

   Pågår

  • För de avfallsslag där det är lämpligt etableras nätverk mellan kommunerna för att dela erfarenheter och tillsammans arbeta för att minimera avfall

   Vafabmiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverken.

   Pågår

  • Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och Vafabmiljö för att arbeta med hur man kan ställa krav på avfallsminimering vid upphandling

   Vafabmiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverket.

   Pågår

  • År 2022 har samtliga kommuner sett över sina inköpsrutiner i kommunala förvaltningar och bolag och det ska finnas checklistor för att förebygga avfall vid upphandling

   Försenat

  • År 2026 ska minst 10 verksamheter ha testat konceptet Avfallssnål förskola, skola och äldreboende enligt modell från Göteborgs Stad

   Detta sker genom samarbete mellan Vafabmiljö och relevant förvaltning i medlemskommunerna. Informationsmaterial för olika typer av kommunala verksamheter där det framgår hur de kan minska sitt avfall tas fram och görs tillgängligt på Vafabmiljös webbplats senast 2022.

   Pågår

 • Delmål

  • År 2026 ska matsvinnet från kommunernas storkök för skolor och omsorgsverksamhet ha minskat med 40% jämfört med 2021. Delmålet gäller för regionen som helhet och inte för varje enskild kommun.

  Aktiviteter

  • Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och Vafabmiljö för att arbeta med matsvinn i kommunala verksamheter

   Eventuellt kan ett flertal nätverk behöva etableras beroende på vilken typ av kommunal verksamhet det handlar om (skolor, äldreboenden etc). Vafabmiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverk.

   Klart

  • Senast 2021 är Livsmedelsverkets metod för att mäta och följa upp matsvinn implementerat i alla kommuner

   I samband med detta görs också en nollnivåmätning enligt Livsmedelsverkets modell.

   Pågår

  • 2021 finns även koncept utarbetade som kan tillämpas i olika kommunala verksamheter för att minska matsvinnet

   Det finns en hel del material att utgå från som tagits fram inom andra kommuner. Dessa material ses över och anpassas av Vafabmiljö tillsammans med nätverken ovan så att det fungerar i medlemskommunerna.

   Försenat

 • Delmål

  • Senast 2022 är samtliga kommuner i regionen Kranmärkta.
  • Senast 2022 använder minst tolv butiker i regionen matavfallspåsar som fruktpåsar.

  Aktiviteter

  • Vafabmiljö bistår alla medlemskommuner i att införa Kranmärkning men det måste genomföras i respektive kommun

   Klart

  • Vafabmiljö identifierar tolv dagligvaruhandlare som är villiga att byta ut plastpåsen för frukt och grönt mot matavfallspåsar

   I möjligaste mån ska handlarna återfinnas i olika kommuner. Matavfallspåsarna ska användas för matavfall då frukten eller grönsakerna är slut.

   Klart

Vanliga frågor