Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Organisationen

Vafabmiljö leds av Direktionen som består av politiker från våra tolv medlemskommuner. Alla kommuner har samma inflytande och representation i Direktionen. Vafabmiljö styrs alltså av sina medlemskommuner och agerar på uppdrag av dem.

Direktionen är alltså vårt högsta beslutande organ. Vi har också ett Medlemsråd som består av kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Det formella samarbetet med våra medlemskommuner innehåller även ett Samrådsorgan. Samrådsorganet består av en tjänsteperson från varje kommun, ofta en strateg. Högsta befattningen bland tjänstepersoner i förbundet är Förbundsdirektören. Hen leder och fördelar arbetet på Vafabmiljö genom ledningsgruppen och chefskollektivet för de drygt 250 medarbetarna. Det är en stor verksamhet som spänner över flera verksamhetsområden. Organisationen består av sju avdelningar vilka i sin tur består av olika enheter.

Organisationskarta

På ena sidan i organisationskartan hittar du vår driftverksamhet som består av tre avdelningar: Transport och logistik, Produktion samt Process och Underhåll.

Transport och logistik är den avdelning som jobbar med att transportera avfall. Det är många transporter som sker, både tömning av hushållens och verksamheters avfall och förpackningar men även mer interna transporter då avfall till exempel ska köras från Återbruk till någon av våra anläggningar eller till Mälarenergi för energiutvinning.

Produktion jobbar med återvinning på våra avfallsstationer och insamlingen på Återbruken där bland annat farligt avfall är viktigt del.

Process och underhåll sköter bland annat driften av vår biogasanläggning och förvätskningsanläggning som finns på Gryta avfallsstation och vår förbränningsanläggning som finns på Norsa avfallsstation i Köping. De är dessutom ansvariga det vatten som uppkommer i olika delar av verksamheten och ansvarar för att våra fastigheter är välskötta.

På andra sidan i organisationskartan hittar du våra stödfunktioner som består av fyra avdelningar: Planering, Ekonomi och Verksamhetsstöd, Hållbarhet och Kommunikation samt HR.

Planering arbetar med strategiska projekt och uppdrag av förbundsövergripande karaktär.

Ekonomi och verksamhetsstöd  ansvarar för ekonomi och IT.

Hållbarhet och kommunikation som i sin tur består av avdelningarna Kundservice, Marknad och Kommunikation. Härifrån sköts intern och extern kommunikation samt den dagliga kundkontakten via telefon, chat och e-post.

HR (Human Resources) arbetar med frågor som rör medarbetare

hierarkisk organisationsbild med Vafab miljös olika verksahmeter

Vafabmiljö Kommunalförbund

Vafabmiljös Direktion

Direktionen är Vafabmiljös högsta beslutande organ och består av två ledamöter från varje medlemskommun. En ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen leder arbetet på strategisk nivå och beslutar om verksamhetsplan och budget men även strategiska projekt. Ett vanligt verksamhetsår sammanträder direktionen fem gånger, två på hösten och tre på våren. Direktionen kan däremot inte fatta beslut om taxa, föreskrifter och avfallsplan eftersom dessa tre dokument måste beslutas i respektive kommuns fullmäktige.
I dessa tre fall lämnar direktionen förslag till kommunerna för vidare beslut.

Ordinarie ledamöter:
Matilda Antonsson (S), Västerås, ordförande
Per Möller (C), Heby
Pelle Strengbom (S), Kungsör
Mikael Söderlund (M), Arboga
Ulrika Ornbrant (C), Enköping
Anna Maria Johansson Mikkonen (S), Fagersta
Peter Ristikartano (MP), Hallstahammar
Anne Tjernberg (S), Köping
Gunnar Tiger (S), Norberg
Ingela Kilholm Lindström (MP), Sala
Elisabeth Åberg (L), Skinnskatteberg
Göte Sandin (S), Surahammar

Revisorer:
Tony Forsberg och Barbara Conte

Ersättare:
Kjell Persson (S), Arboga
Lars Engelberg (S), Enköping
Stefan Strandberg (S), Fagersta
Hans Strandlund (M), Hallstahammar
Håkan Bengtzon (M), Heby
Bo Granudd (M), Kungsör
Lars Isaksson (C), Köping
Per-Arne Andersson (M), Norberg
Mårten Öhrström (C), Sala
Pentti Lahtinen (S), Skinnskatteberg
Johanna Olofsson (M), Surahammar
Elisabeth Unell (M), Västerås

Ersättare:
Ann-Cathrine Lövling och Felix Lundkvist

Adjungerade:
Matilda Antonsson (S), Västerås och Kennet Julin, koncerncontroller, Västerås stad

Medlemsråd

Medlemsrådet, som består av representanter ur kommunstyrelsen från samtliga av våra 12 medlemskommuner, är precis som benämningen anger ett råd utan beslutsmandat när det gäller förbundet. Rådet är dock en mycket viktig instans för att förankra strategier och beslut med medlemsorganisationerna. Medlemsrådet träffas minst en gång per år, i anslutning till förbundets beslut om budget. Utöver detta ska det kallas till sammanträde så snart någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad är alltid sammankallande och kommunstyrelsens ordförande i Västerås är alltid ordförande.

Samrådsorgan

Samrådsorganet, som utgörs av en tjänsteperson från var och en av de tolv kommunerna, ska träffas minst två gånger per år men sammanträder oftast minst två gånger på våren och två på hösten. Dessa möten är av mer informell karaktär där information utbyts och idéer kan stämmas av. Representanten från kommunerna är lämpligen den tjänsteperson som har ansvar för kontakterna med Vafabmiljö.