Målområde 7. Kommunal planering

Avfallshanteringen i samhället tar plats. När våra centrum och bostadsområden förtätas så gäller det att avfallsfrågorna finns med i planeringen. Samma sak gäller när helt nya bostads- eller verksamhetsområden planeras. Förbättrade krav på arbetsmiljö, ny teknik för insamling och skärpta krav på att även förpackningar ska samlas in fastighetsnära, gör att avfallsfrågorna måste ingå i den kommunala planeringsprocessen.

Det är i den kommunala planeringen som det beslutas om möjligheter att använda ytor till olika ändamål. För att avfall ska kunna hämtas vid fastigheter, men även behandlas, behöver det finnas ett gott samarbete mellan kommunernas förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad och Vafabmiljö. Avfallshanteringen behöver komma in tidigt i processerna för att det inte ska uppstå situationer som är fördyrande och kan riskera att skapa olägenhet för människor hälsa och miljön.

 

Kommunerna har också en viktig roll när det gäller att ställa krav på återanvändning av material vid rivningar. Kontrollplanerna vid rivningslov är ett viktigt verktyg för att material och byggnadsdetaljer ska kunna tas tillvara vid en rivning.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Framsteg när det gäller övergripande planer och program men fortfarande finns det mer att önska när det gäller bygglov. Framsteg även med kontrollplaner vid rivningar men de kan förbättras och utvecklas.

 • Delmål

  • Senast 2022 är Vafabmiljö remissinstans i samtliga Översiktsplaner, Fördjupade Översiktsplaner samt Detaljplaner i förbundets medlemskommuner.
  • Senast 2024 inkluderas avfallshantering i samtliga Översiktsplaner, Fördjupade Översiktsplaner samt Detaljplaner i förbundets medlemskommuner.
  • Senast 2022 uppstår inga problematiska hämtställen vid nyproduktion.
  • Senast 2021 har 60% av bostadsfastigheterna tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar.

  Aktiviteter

  • Senast 2022 har Vafabmiljö besökt förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad i samtliga medlemskommuner

   Syftet med besöken är att få en samsyn om regler och riktlinjer när det gäller avfallshantering.

   Pågår

  • Senast 2021 upprättas rutiner i samtliga kommuner och hos Vafabmiljö för att säkerställa att Vafabmiljö blir en remissinstans för hantering av planer och remisser hos kommunerna

   Pågår

  • Samarbete för att öka tillgänglighet för insamling av förpackningar medför samma aktiviteter som återfinns under mål 3.1

   Du kan läsa om dessa aktiviteter under målområde Återvinna.

   Pågår

  • År 2020 är ett nära samarbete etablerat med representanter för producenterna för att tillsammans utveckla insamling av förpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

   Samma aktivitet som under målområde 3 – Återvinna.

   Pågår

 • Delmål

  • Senast 2022 har rutiner införts i samtliga kommuner för ökad information om resurshushållande hantering av bygg- och rivningsavfall genom krav på kontrollplaner. (Samma delmål som i målområde 2 Återanvända, delmål 4).

  Aktiviteter

  • Samma delmål som i målområde 2 Återanvända, delmål 4.

   Läs mer om aktiviteterna under målområde Återanvända och delmål 4.

   Pågår

Vanliga frågor