Tillstånd, rapporter och certifikat

Varje år lämnar Vafabmiljö Kommunalförbund in miljörapporter till våra tillsynsmyndigheter. Vår verksamhet styrs av en mängd lagar och regler. För Vafabmiljös avfallsanläggningar ska bland annat tillstånd enligt miljöbalken finnas. Våra kontrollprogram anger hur vi ska kontrollera delar av den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Kontrollen sker bl.a. genom kontinuerlig provtagning av vatten, förorenade massor, kompost och utsläpp till luft. Uppföljning av resultatet av provtagningarna sker på flera sätt, bland annat genom årliga miljörapporter som lämnas in för samtliga anläggningar och återbruk.

Miljörapporter

I rapporterna redovisas bland annat teknisk beskrivning, vår egenkontroll, huvudsaklig miljöpåverkan, avfallsmängder och driftsförhållanden under året. Miljörapporter upprättas för alla anläggningar, inklusive återbruk. I miljörapporterna nedan ingår textdelen. Grunddel, emissionsdeklaration och textdelens bilagadel kan fås på begäran.

Tillstånd

  • VafabMiljös tillstånd för den nya deponin på Gryta, Deponi 2009, är daterat till 2007-02-08.
  • VafabMiljös tillstånd för verksamheten på Gryta (förutom Deponi 2009), är daterat till 2013-05-29.

Certifikat

Vi har valt att jobba med ledningssystem för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) för att få verktyg att hela tiden förbättra vårt arbete samt att se till att vi har ordning och reda på verksamheten. Vafabmiljö har certifikat som intygar detta, se länkar nedan.

Frågor och beställningar

Om du har frågor rörande miljörapporterna och tillstånden eller vill beställa en bilaga kostnadsfritt kan du kontakta våra miljösamordnare på marie.eidestedt@vafabmiljo.se eller fredrik.hermansson@vafabmiljo.se