Digital anslagstavla

2022 års direktionsmöten hålls: 27 januari (extrainsatt), 2 mars, 21-22 april, 9 juni, 29 september, 2 december.

Vår anslagstavla innehåller information om:

  • Direktionens kommande sammanträden och kallelse/dagordning till dessa.
  • Justerade protokoll från direktionens sammanträden.
  • Information om hur du gör för att överklaga ett beslut.
  • Annan information som enligt lag ska meddelas på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

 

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut som är fattat av Vafabmiljö kommunalförbunds direktion skriver du till Förvaltningsrätten i Uppsala. Brevet ska dock skickas eller lämnas in till Vafabmiljö kommunalförbund.

  • Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås.
  • Postadress: Box 140, 721 05 Västerås.

 

Överklagandet ska vara hos kommunalförbundet inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Skrivelsen med överklagan ska innehålla:

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet.
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås.
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.

Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Från och med direktionsmötet i september 2022 lägger vi upp en tillgänglighetsanpassade kopia av protokollen. Vill du ha en signerad kopia kan du kontakta oss på info@vafabmiljo.se