Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Målområde 2. Återanvända

Nu har vi klivit ner ett steg i avfallstrappan. Här handlar det om att använda saker och ting så länge det bara är möjligt. Det man kanske först tänker på är loppisfynd som en gammal stol eller en snygg vintage-kostym från en second hand-butik. Men det handlar också om att designa arbetskläder så att de kan återanvändas av andra kollegor eller vara på dörrar, tegelpannor eller annat byggmaterial vid rivningar.

Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett av de globala målen. En viktig del i detta är att öka återanvändningen. Precis som för målet om avfallsminimering handlar det om att förändra beteenden. Vafabmiljös roll är att informera och påverka, samt att underlätta återanvändning på återbruken och andra platser.

Även kommunerna skulle kunna göra mycket inom sin egen organisation inom detta målområde. Exempelvis så skiftar behov av möbler och elektronik inom de kommunala verksamheterna. Ett sätt att jobba med såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet är att återanvända dessa möbler i andra delar av kommunen.

 

Mål och delmål för att återanvända mera

Målet är att invånare och verksamhetsutövare har vilja att själva återanvända, kunskap om vad som kan återanvändas och var material för återanvändning kan lämnas. Vi vill också att de ska tycka att det är enkelt att återanvända. För att konsumera medvetet innebär det att ha förståelse för hur den egna konsumtionen påverkar miljön. Måluppfyllelse mäts i samband med kundnöjdhets undersökningar.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Två av fem mål uppnådda men fortfarande är det mycket kvar till målen om mer återanvändning i kommunernas verksamheter.

 • Delmål

  • År 2022 ska minst 60 % av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för återanvändning.
  • År 2026 ska minst 70 % av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för återanvändning.
  • År 2022 ska minst 60 % av invånarna ange att de tycker att det är enkelt att konsumera medvetet och att de vet var de kan handla begagnade produkter.
  • År 2026 ska minst 70 % av invånarna ange att de tycker att det är enkelt att konsumera medvetet och att de vet var de kan handla begagnade produkter.

  Aktiviteter

  • 2020 beslutas om plan för etablering av Återbruk med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi

   Klart

  • Ett projekt för Återbruk 2.0 startar inom Vafabmiljö under 2019 och inkluderar även Mobila Återbruket

   Projektet ska resultera i en plan för när och hur de olika Återbruken ska ses över och moderniseras.

   Klart

  • År 2020 ska det vara möjligt att lämna saker för återanvändning på Mobila Återbruket

   Försenat

  • År 2022 samarbetar Vafabmiljö med kommunerna för att identifiera affärsområden där människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna arbeta med att förbereda avfall för återanvändning

   Ett nätverk skapas med representanter från medlemskommunerna för att arbeta med frågan. Vafabmiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverk. En möjlighet är att Vafabmiljö kan ordna insamling av material som kan användas i kommunal verksamhet. Tillsammans kan försäljningsytor identifieras.

   Försenat

  • Informationsinsatser för att styra mot medveten konsumtion sker kontinuerligt under planperioden

   Pågår

  • Vafabmiljö arbetar genom digitala kanaler till exempel tillsammans med influencers för att sprida budskap om hur man kan återanvända material

   Samarbete är inlett senast 2022.

   Klart

 • Delmål

  • År 2022 upplever minst 70 % av invånarna att det är enkelt att lämna textilier för återanvändning och återbruk.
  • År 2026 upplever minst 80 % av invånarna att det är enkelt att konsumera textil medvetet och att de vet var de kan handla begagnade textilier.

  Aktiviteter

  • Insamlingsplatser för textil i kommunerna ska ses över och informationsinsatser ska återkommande genomföras för att informera om var textilier kan lämnas och vilka aktörer Vafabmiljö samarbetar med

   Pågår

  • Informationsinsatser med återkoppling avseende hur mycket vatten, energi med mera som sparas genom återanvändning av textil ska genomföras återkommande under planperioden

   Pågår

  • Vafabmiljö utvecklar samarbete med entreprenörer och företagare som tillverkar nya produkter eller förbereder avfall för återanvändning

   I samarbete kan Vafabmiljö se över möjligheterna att samla in material för specifik återanvändning och agera som facilitator och kontaktskapare, men agerar inte själv på marknaden. Vafabmiljö bistår kommunerna med att teckna avtal med organisationer som samlar in textilavfall. Textilierna ska i första hand användas till återbruk och i andra hand till materialåtervinning.

   Pågår

 • Delmål

  • Senast 2022 har medlemskommunerna etablerat ett internt bytessystem för möbler och annan lämplig utrustning.

  Aktiviteter

  • Kommunerna kan antingen utveckla egna system eller ansluta sig till färdiga webbtjänster som är skräddarsydda för detta ändamål

   Västerås stad har utvecklat ett system som kallas Returfabriken, ur vilket erfarenheter kan delas. Det bör även utredas om det är möjligt att använda tjänsten över kommungränserna.

   Pågår

  • Senast 2026 ses hanteringen av använda datorer, mobiltelefoner och annan elektronik inom de kommunala verksamheterna och Vafabmiljö över

   Syftet är att undersöka om dessa produkter kan återanvändas i högre grad än i dag.

   Ej startad

  • Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och Vafabmiljö för att arbeta med hur man kan ställa krav på möjligheter till återanvändning vid upphandling

   Vafabmiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverket.

   Pågår

 • Delmål

  • Senast 2022 har rutiner införts i samtliga kommuner för ökad information om resurshushållande hantering av bygg- och rivningsavfall genom krav på kontrollplaner.

  Aktiviteter

  • Ansvarig förvaltning i varje medlemskommun inför rutiner för rivningsplaner

   Vafabmiljö finns med som samarbetspartner.

   Pågår

 • Aktiviteter

  • År 2020 antas en anläggningsstrategi för Vafabmiljö

   I denna strategi ska hantering av sopsand i medlemskommunerna inkluderas. Denna del av strategin tas fram i nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna och förvaltningar som ansvarar för vinterväghållning i de olika kommunerna för att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och resurseffektivt nyttjande av sopsand.

   Klart

Vanliga frågor