Målområde 8. Farlighet i avfallet

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

I ett vanligt hushåll finns ofta många produkter som är klassificerade som farligt avfall. Exempel är färgrester från målning, lösningsmedel, batterier, lysrör, växtskyddsmedel, men också produkter som nagellack och hårspray. Denna typ av avfall ska inte läggas tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. För att minska mängderna farligt avfall i soppåsen måste det vara enkelt att lämna farligt avfall på rätt sätt och invånarna måste veta vad som räknas som farligt avfall.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Förbättringar har skett på återbruken när det gäller rutiner kring farligt avfall på återbruken. I arbetet med Återbruk 2.0 och utbildning av medarbetarna vid återbruken, är farligt avfall en viktig del. Plockanalys som gjorts på restavfall från hushåll, visade glädjande nog på en väldigt liten del farligt avfall.

 • Delmål

  • Detta är det övergripande målet. För att det ska uppnås krävs att nedanstående mål uppnås.
 • Aktiviteter

  • Informationsaktiviteter genomför årligen från och med 2022

   Aktiviteterna kan vara allt från projekt med andra aktörer, öppna föreläsningar eller informationskampanjer specifikt riktade till olika målgrupper. Dessa aktiviteter kan med fördel genomföras tillsammans med andra parter för att öka effekten. Samtliga aktiviteter genomförs i alla medlemskommuner.

   Försenat

 • Aktiviteter

  • År 2020 genomgår medarbetare vid Återbruken regelbundet intern utbildning om hantering av farligt avfall

   Medarbetare med kompetens om farligt avfall ansvarar för att regelbundet utbilda medarbetare på Återbruken om hantering av farligt avfall.

   Pågår

  • En strategi tas fram för att öka säkerheten då farligt avfall lämnas vid Återbruken till år 2022

   Strategin ska inkludera möjligheter att lämna avfall oavsett om mottagningsstationen är bemannad eller ej.

   Pågår

 • Aktiviteter

  • En strategi för att öka antalet platser där farligt avfall kan lämnas tas fram till 2024 för att kunna genomföras till 2030

   Denna strategi kan till exempel inkludera möjligheter att lämna farligt avfall även till obemannade stationer med dygnet runt öppen service, samarbete med utpekade verksamhetsutövare och fastighetsägare om viss insamling, utveckling av möjligheter att lämna farligt avfall fastighetsnära i miljöbodar.

   Pågår

 • Delmål

  • 2026 genomför 50 % av verksamheterna utbildningen och finns i ett program med regelbundet återkommande fortbildning.
  • 2030 genomför 70 % av verksamheterna utbildningen och finns i ett program med regelbundet återkommande fortbildning.

  Aktiviteter

  • En utgångsnivå behöver tas fram för att kunna jämföra utvecklingen mot

   Detta genomförs i form av en enkät som skickas ut till samtliga kommunala verksamheter under 2021.

   Pågår

  • En kartläggning behöver genomföras över vilka verksamheter som är aktuella

   Den samordnas med den kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall som genomförs i delmål 1.2 och är klar under 2021.

   Pågår

  • Därefter tas ett utbildningspaket specifikt riktad till de olika målgrupperna fram där regelbunden fortbildning inkluderas för de olika verksamheterna

   Ej startad

Vanliga frågor