Myndighetsutövning, GDPR och upphandling

Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av 12 kommuner. Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen hantering av specificerade kommunala angelägenheter. Det innebär att ansvaret är överlämnat och kommunalförbundet har tagit över kommunens roll för den specifika frågan. I vårt fall är det avfallshanteringen som är överlämnad. Eftersom Vafabmiljö är en kommunal myndighet har vi vissa regler att hålla oss till när det gäller myndighetsutövning, personuppgiftshantering och upphandling.

Renhållningsordningen

I Miljöbalken finns lagar som handlar om miljön samlade och de är till för att skydda både miljön och människors hälsa. Enligt Miljöbalken har hushåll, företag och organisationer ansvar för att lämna ifrån sig avfall och kommunen har ansvar för att transportera bort och behandla avfallet. Miljöbalken ger kommunerna ansvar att ta fram en renhållningsordning, som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för minskade avfallsmängder och minskad farlighet i avfallet. Avfallsföreskrifterna är ett förtydligande av Miljöbalken till regional och lokal nivå. De beskriver vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på fastighetsägare, verksamhetsutövare, kommuninvånare och Vafabmiljö.

Eftersom avfallshanteringen är överlämnad från kommunerna till Vafabmiljö, är det Vafabmiljös ansvar att ta fram renhållningsordningen medan kommunerna har ansvar att själva granska och besluta i kommunfullmäktige. Utöver renhållnings-ordningen finns även avfallstaxan, som reglerar vad avfallshanteringen kostar.

Länk till Avfallstaxan.

Företag och organisationer har en viss valmöjlighet när det gäller avfall som inte räknas som avfall under kommunalt ansvar. Du kan läsa mer om det under Företag och Avfall.

Länk till sidan om avfall från företag och organisationer.

Myndighetsbeslut

VafabMiljö Kommunalförbund fattar myndighetsbeslut som berör avfallshanteringen i våra medlemskommuner. Vänligen observera att det bland våra tolv medlemskommuner kan förekomma skillnader i vilka områden vi genomför myndighetsbeslut. I en del fall är det respektive kommun som fattar beslut. Läs mer i våra Avfallsföreskrifter för ta reda på mer om vad som gäller i din kommun eller kontakta vår kundservice för mer information.

Vi kan fatta beslut som berör:

  • Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, latrin samt slam
  • Förlängt hämtningsintervall
  • Gemensam behållare
  • Godkännande av kompostering av matavfall
  • Anvisning av hämtningsplats
  • Tvingande abonnemangsändringar (vid upprepade felsorteringar, översopor m.m.)

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut från Vafabmiljö ska du skicka in ett skriftligt överklagande till Vafabmiljö Kommunalförbund. Du hittar information om hur du gör via länken.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, gäller i hela EU och ska stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med avfalls- och resurshantering samt insamling av avfall i våra tolv kommuner. Vi värnar om den personliga integriteten och behandlar personlig information ansvarsfullt enligt rådande lagar och regler. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi behandlar bara personuppgifter när särskilda och uttryckligen angivna ändamål finns. Du kan läsa vår policy för behandling av personuppgifter i sin helhet via knappen nedan. 

Upphandlingar

Genom länken nedan kan du se om vi har några upphandlingar just nu.