Sommarhämtningen upphör v.38-39

Vår roll som kommunalförbund

Myndighetsbeslut

VafabMiljö Kommunalförbund fattar myndighetsbeslut som berör avfallshanteringen i våra medlemskommuner. Vänligen observera att det bland våra tolv medlemskommuner kan förekomma skillnader i vilka områden vi genomför myndighetsbeslut. I en del fall är det respektive kommun som fattar beslut. Läs mer i våra Avfallsföreskrifter för ta reda på mer om vad som gäller i din kommun eller kontakta Vafabmiljös kundservice för mer information.

 

Länk till våra Avfallsföreskrifter som finns samlade under rubriken Styrdokument.

 

Vi kan fatta beslut som berör:

  • Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, latrin samt slam
  • Förlängt hämtningsintervall
  • Gemensam behållare
  • Godkännande av kompostering av matavfall
  • Anvisning av hämtningsplats
  • Tvingande abonnemangsändringar (vid upprepade felsorteringar, översopor m.m.)

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut från Vafabmiljö ska du skicka in ett skriftligt överklagande till Vafabmiljö Kommunalförbund. Ange vilket beslut du överklagar genom att bifoga kopia på beslutet eller en kort beskrivning av vad beslutet handlar om. Beskriv varför du tycker beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Underteckna överklagandet och skriv namn, postadress och telefonnummer.

 

Överklagandet skickas antingen via e-post till info@vafabmiljo.se eller via post till Vafabmiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.

 

För att överklagandet ska kunna prövas ska det komma Vafabmiljö Kommunalförbund tillhanda inom tre veckor från den dagen du fick beslutet. Ärendet skickas till länsstyrelsen, eller annan berörd rättslig instans, för prövning efter att våra handläggare gjort en bedömning om de kan ändra beslutet utifrån de uppgifter du framfört i överklagan.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, gäller i hela EU och ska stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med avfalls- och resurshantering samt insamling av avfall i våra tolv kommuner. Vi värnar om den personliga integriteten och behandlar personlig information ansvarsfullt enligt rådande lagar och regler. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi behandlar bara personuppgifter när särskilda och uttryckligen angivna ändamål finns. Du kan läsa vår policy för behandling av personuppgifter i sin helhet via knappen nedan. 

Upphandlingar

Genom länken nedan kan du se om vi har några upphandlingar just nu.