Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som är farliga för människa och miljö. Det kan vara giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande den dagen du vill göra dig av med dem. Det är viktigt att sortera ut farligt avfall och lämna det till Återbruket. Där ser vi till att det tas om hand på ett miljösäkert sätt.

farligt avfall farligt avfall

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen. Produkter märkta med varningstexter som exempelvis ”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller ”Förvaras oåtkomligt för barn” innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall, lämna det till Återbruket. Det är bättre att du lämnar för mycket än för lite.

Det bästa är om vi minimerar användningen av skadliga kemikalier och redan i affären väljer miljövänligare alternativ.

Kom ihåg att märka upp flaskan/burken

När du lämnar farligt avfall till återbruket, använd gärna originalförpackningen eller märk förpackningen med vad det innehåller. Då är det lättare för oss att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Asbest

Asbest, eller eternit som det även kallas, räknas som farligt avfall och måste hanteras på rätt sätt. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Men när du börjar riva i det frigörs fibrer som bildar ett damm, som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan ge permanenta skador på lungorna.

Så hanterar du asbest på rätt sätt

  • Var försiktig när du handskas med asbest. Använd handskar och andningsskydd/munskydd.
  • Plasta in och tejpa ihop påsen med asbest, Skriv ”asbest” på påsen och lämna den till Återbruket, max en bärkasse. Har du stora mängder asbest behöver du ha ett transportdokument. Kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 så hjälper de dig.

Spillolja

Spillolja lämnas i dunk på max 5 liter.

Tänk på att PCB-haltig olja ska sorteras separat.

Exempel på produkter som innehåller PCB:

  • Askarel (transformatorvätska)
  • Impregneringsmedel från kondensatorer och elapparater
  • Isolerolja för elektrisk utrustning 

Kontakta våra miljöarbetare på återbruket när du ska lämna PCB-haltig olja.

Sprutor och överbliven medicin

Om du är diabetiker har du säkert kanyler i hemmet. Det är ett riskavfall, precis som det avfall som finns inom sjukvården. Som privatperson kan du lämna kanyler, sprutor och överblivet läkemedel gratis på apoteken.

Kanyler och sprutor måste lämnas in i en särskild riskavfallsbehållare, den finns att hämta på apoteken. Det är viktigt att du hanterar riskavfall på rätt sätt genom att lämna in det på rätt ställe. Vi tar inte  emot riskavfall på Återbruket.

Tips hur du minskar kemikalierna i hemmet

Vanliga frågor