Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Målområde 10. Ekonomiska mål

Samhällets avfallshantering står inför stora förändringar de kommande åren. För att klara uppdraget att hämta och behandla avfall på ett miljömässigt korrekt sätt behöver investeringar i ny teknik göras. Investeringsåtgärderna kan till en början behöva ökade resurser men bör över tid leda till kostnadsbesparingar.

Vafabmiljö kommunalförbund har en stor del av sin verksamhet finansierad via renhållningstaxan. En viktig princip är att verksamheten i det kommunala uppdraget ska bära sina egna kostnader. Kommunalförbundet agerar även på en konkurrensutsatt marknad. I denna verksamhet, benämnd övrig avfallsverksamhet, kan kommunalförbundet generera ekonomiska överskott. Ett sådant ekonomiskt överskott kan möjliggöra satsningar inom det lagstadgade kommunala avfallsuppdraget. Vafabmiljö är ett relativt nybildat kommunalförbund och en långsiktigt stabil ekonomi är en grundförutsättning för att förbundet ska bli mer finansiellt robust.

 

Målområdet innehåller mål om en långsiktigt stabil ekonomi, balans i det kommunala avfallsuppdraget, resultatkrav i den övriga avfallsverksamheten, soliditet och skuldsättningsgrad. Detta är alltså mål och aktiviteter som alla ligger till grund för hur kommunalförbundet leds och utvecklas. Det är också viktiga principer inför kommunernas beslut om taxa.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Vissa av målen kan nås tack vare den gemensamma taxan som infördes 2020 och som nu har kompletterats med en årlig höjning.

 • Delmål

  • Detta är det övergripande målet som uppnås genom att den kommunala avfallsverksamheten är i ekonomisk balans och att den övriga avfallsverksamheten genererar överskott. Som en följd därav ska skuldsättningsgraden minska och soliditeten öka.
 • Delmål

  • År 2020 tillämpar Vafabmiljö en långsiktigt hållbar taxekonstruktion.
  • År 2023 tillämpar Vafabmiljö en taxa som skapar årlig balans för det kommunala avfallsuppdraget.
 • Delmål

  • Syftet med resultatkravet är att stärka soliditeten och att minska skuldsättningen vid nyinvesteringar. Ett överskott tryggar ett långsiktigt handlingsutrymme, möjliggör en hög nivå av utveckling och ger förutsättningar för en långsiktig planering. Verksamheten är indelad i produktområden med egna resultatkrav. De olika produktområdena följs upp löpande och utvärderas utifrån lönsamsamheten.
 • Delmål

  • Soliditeten ska årligen öka.
 • Delmål

  • Skuldsättningsgraden ska årligen minska. Uppföljning av de fyra underliggande målen sker tre gånger per år, tertialvis. Handlingsplaner tas fram vid behov. En övergripande uppföljning genomförs i den uppföljningen som görs av Avfallsplanen 2022, 2026 samt 2030.

Vanliga frågor