Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Målområde 4. Energiåtervinna

Det avfall som inte går att minimera, återanvända eller återvinna men som är möjligt och lämpligt att förbränna ska enligt lag energiåtervinnas. Det betyder att energin från förbränningen av avfallet ska komma till nytta och användas.

Avfallet från Vafabmiljös region som måste energiåtervinnas förbränns till största delen i Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, där det blir till både fjärrvärme och el. En del av avfallet förbränns i vårt eget värmeverk i Köping (Norsa), där det blir till fjärrvärme.

 

Ett annat sätt att utvinna energi ur avfall är att röta biologiskt material till biogas och biogödsel. Biogasen kan därefter uppgraderas till fordonsgas. Vafabmiljö har en biogasanläggning som producerat fordonsgas av hushållens matavfall tillsammans med rötgas från Mälarenergis avloppsreningsverk i Västerås sedan mitten av 90-talet. Under de senaste åren har anläggningen byggts ut och kapaciteten har ökat. Vi har också investerat i en anläggning för att förvätska biogas, så att den kan göras om till ett flytande bränsle (LBG) och lättare transporteras till kunder.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Det är långt kvar till målet. Under 2022 gick vi åt fel håll på grund av att den totala mängden har minskad och då ökar andelen som går till förbränning. Den ligger nu på 53 procent och alltså är det långt till delmålet 45 procent och det slutliga målet på 35 procent. Övriga mål inom målområdet väger upp tex utbyggnaden av kapaciteten i biogasanläggningen och fossilfria bränsle i fordonsflottan.

 • Delmål

  • Senast 2022 energiåtervinns maximalt 45% av insamlat hushållsavfall.
  • Senast 2026 energiåtervinns maximalt 39% av insamlat hushållsavfall.
 • Aktiviteter

  • Senast 2023 har Mälarenergi undersökt två nya metoder att hantera askor

   Metoderna medför en förflyttning av avfallet i avfallshierarkin.

   Ej startad

 • Delmål

  • Senast 2021 är utsläppen av metan från biogasanläggningen högst 3% av producerad mängd.
  • Senast 2021 är utbytet av rötbar substans i biogasanläggningen minst 90%.
  • Den specifika biogasproduktionen (m3 biogas/ton avfall) ska öka med minst 10% till 2021 jämfört med 2018.

  Aktiviteter

  • Innan utgången av 2020 är den nya anläggningen redo att tas i drift

   Klart

  • När den nya anläggningen tagits i drift kommer förbehandlingen ske på ett effektivare sätt än idag, vilket resulterar i att mängden matavfall som blir rejekt kommer minska

   Dessutom kommer en strategi tas fram under 2020 för att höja kvalitén på utsorterat material i enlighet med mål 3.1. Den nya anläggningen har även en effektivare gasproduktion, vilken kommer leda till att mängden gas som kan utvinnas ur matavfallet kommer öka.

   Pågår

  • Vafabmiljö kommer agera genom olika kanaler för att höja statusen för biogas och därmed öka efterfrågan på det fossilfria drivmedel som produceras

   Pågår

 • Aktiviteter

  • Från 2020 och framåt säkerställs detta genom krav vid upphandlingar

   Klart

Vanliga frågor