Målområde 6. Nedskräpning

Nedskräpningen sker både på land och till sjöss, fastän det är olagligt. I parker, på skolgårdar och i naturen. Nedskräpningen är ett problem på många sätt. Djur och människor riskerar att skadas av skräpet. Kommunerna har stora kostnader för att städa och plocka upp skräp. Dessutom upplevs skräpiga miljöer ofta som otrygga.

Det finns därför krav på att avfallsplanen ska innehålla mål för att begränsa och åtgärda nedskräpning. Men eftersom taxemedel inte får användas för detta arbete, finansieras det av var och en av kommunerna. Därav olika delmål och olika aktiviteter i respektive kommun.

 

Skräp som blir liggande och inte åtgärdas bidrar till att miljön upplevs otrygg och oattraktiv. Redan nedskräpade områden leder även till ytterligare nedskräpning. Det är därför viktigt att anmälningar om nedskräpning/dumpning hanteras skyndsamt.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Aktiviteter inom målområdet ansvarar kommunerna själva för att genomföra. Vissa kommuner har kommit långt, medan andra ligger i startgroparna. I summeringen finns 19 av sammanlagt 40 aktiviteter bedömda. Den samlade bilden är att arbetet mot nedskräpning pågår men fortfarande återstår mycket.

 

 • Delmål

  • Arboga: Delmål 1: Senast år 2022 ska antal säckar som används för att plocka skräp utanför papperskorgar ha minskat med 20 % jämfört med år 2020.
  • Arboga: Delmål 2: Senast år 2026 ska antal säckar som används för att plocka skräp utanför papperskorgar ha minskat med 35 % jämfört med år 2020.
  • Enköping: Delmål 1: Öka antalet skolor och förskolor som är med i Håll Sveriges rents skräpplockardagar (2019 var 9 skolor/förskolor anmälda). (Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen med stöd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Vafabmiljö)
  • Enköping: Delmål 2: Presentera en mätbar lägesbild av nedskräpningen i kommunens tätorter, senast 2022. (Ansvarig nämnd kommunstyrelsen)
  • Enköping: Delmål 3: Ta fram och anta en aktivitetsplan för minskad nedskräpning, senast 2023. (Ansvarig nämnd kommunstyrelsen med stöd av tekniska nämnden)
  • Fagersta: Delmål 1: Nedskräpningen har minskat 20 procent till år 2024.
  • Kungsör: Delmål 1: Nedskräpningen ska minska med 30 procent 2026 jämfört med 2020
  • Köping: Delmål 1: Målsättningen för arbetet med minskad nedskräpning är att kommunens index i skräpmätningar och medborgarundersökningar ska förbättras över tid samt att kommuninvånarnas attityder och beteenden kring nedskräpning ska förbättras.
  • Köping: Delmål 2: Anmälan om nedskräpning/dumpning ska åtgärdas skyndsamt.
  • Norberg: Delmål 1: Nedskräpningen har minskat 20 procent till år 2024.
  • Sala: Delmål 1: Kommunen ska under 2020 tillse att ett miljöprogram antas som ska gälla för kommunen och i miljöprogrammet ska nedskräpningsperspektivet ingå.
  • Skinnskatteberg: Delmål 1: Senast 2022 ska kommunen ha en plan för papperskorgar i offentliga miljöer.
  • Skinnskatteberg: Delmål 2: Kommunens ska från år 2022 aktivt genomföra nedskräpningskampanj för kommunens invånare
  • Skinnskatteberg: Delmål 3: Senast 2022 åtgärdas anmälningar om nedskräpning/dumpning skyndsamt.
  • Surahammar: Delmål 1: Av inkomna anmälningar om nedskräpning/dumpning, ska uppstädning ske inom fem arbetsdagar i 75 % av fallen.
  • Västerås: Delmål 1: Antal deltagare i skräpplockardagarna ska öka från 2018 års antal 7689 st.
  • Västerås: Delmål 2: Antal skräp ska minska från 2018 års 10,66 skräp/10 kvm.

  Aktiviteter

  • Arboga: Aktivitet 1: Antalet papperskorgar och placeringen av dessa ska ses över år 2020 för att underlätta för invånare och besökare i kommunen att slänga skräp på ”rätt ställe”.

   Ej startad

  • Arboga: Aktivitet 2: Genom att vara medlem i Håll Sverige Rent får Arboga kommun praktiska och konkreta verktyg som stöd i kommunikationsarbetet att verka för attityd- och beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och organisationer.

   Det gör också att vi får tillgång till kampanjmaterial för Vi Håller Rent. Varje år genomför Håll Sverige Rent en städvecka som en kampanj. Arboga kommun ska delta i kampanjen genom att uppmuntra alla förvaltningar att låta medarbetare, skolelever och förskolebarn avsätta 1-2 timmar till att plocka skräp inom geografiskt tilldelade områden.

   Pågår

  • Enköping: Aktivitet 1: Genomföra skräpmätningar i offentliga miljöer i kommunens tätorter, senast 2021

   (Ansvarig nämnd kommunstyrelsen med stöd av tekniska nämnden)*

   Klart

  • Enköping: Aktivitet 2: Genomföra Håll Sveriges Rents skräpplockardagar i samarbete med Vafabmiljö.

   (Ansvarig kommunstyrelsen med stöd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

   Pågår

  • Fagersta: Aktivitet 1: Fagersta kommun utför två skräpmätningar per år

   Pågår

  • Hallstahammar: Aktivitet 1: Skräpmätning genomförs enligt gällande praxis år 2020, 2022, 2026 och 2030.

   Klart

  • Heby: Aktivitet 1: Standardiserade skräpmätningar genomförs 2020, 2022, 2026 och 2030 i kommunen för att ge underlag till uppföljning av målet men används för att uppmärksamma frågan om nedskräpning

   Kommunens tekniska enhet ansvarar för utförandet.

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 2: En nedskräpningsgrupp startas internt på kommunen. Gruppen diskuterar frågor om ansvar, budget, kampanjer och informationsinsatser och träffas minst två gånger per år

   Personal med ansvar för kommunikation, grönyta, VA, gata, juridik, miljöfrågor och utbildning ingår i gruppen. Kommunens miljöstrateg är sammankallande.

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 3: Senast 2021 tar Tekniska enheten fram riktlinjer för arbetet med att minska nedskräpning i kommunen

   Detta sker i samverkan med bland annat bygg-och miljöenheten, mark- och planeringsenheten och kommunikationsenheten. Riktlinjen ska bland annat beskriva hur ansvaret är fördelat mellan kommunens enheter, hur ärenden ska hanteras och beskriver i vilka situationer nedskräpning och dumpning ska polisanmälas och vem som ansvarar för det. Rutinen ska innehålla en kommunikationsplan för de närmsta åren, tillsammans med de återkommande kampanjer som kommunen deltar i (Håll Sverige Rent, Älvstädning, Skräpplockardagar och Världstoalettdagen), och den föreslår också nya aktiviteter riktade till olika enheter inom kommunen och riktade insatser för högstadiet.

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 4: Översyn och optimering av offentliga soptunnor genomförs 2020. Tekniska enheten ansvarar

   Ej startad

  • Kungsör: Aktivitet 1: Genom skräpmätningar i tätorterna erhålls information om nedskräpningen

   Håll Sverige Rents tilläggsfrågor om nedskräpning används i medborgarenkäten som genomförs vart annat år.

   Ej startad

  • Kungsör: Aktivitet 2: Utifrån enkäter och mätningar görs en regelbunden översyn av papperskorgar (antal, placering etc)

   Försök görs även med så kallade pantrör eller liknande.

   Ej startad

  • Kungsör: Aktivitet 3: I samband med den årliga världsmiljöveckan genomförs skräpplockaraktiviteter, informationskampanjer etc.

   Ej startad

  • Kungsör: Aktivitet 4: Kommunen tar fram en plan för hur nedskräpning ska kommuniceras där det ingår vilka som ska informeras, om vad och när

   Ej startad

  • Köping: Aktivitet 1: Kommunen deltar årligen i "Håll Sverige Rent" nationella skräpplockardagar för att förändra invånarnas attityd till nedskräpning

   Ej startad

  • Köping: Aktivitet 2: Vi utför synlig städning dagtid för att på så sätt förebygga nedskräpning

   Ej startad

  • Köping: Aktivitet 3: I de delar av centrum där det finns mycket fimpar använder vi askfat på papperskorgar och dammsuger upp fimpar

   Ej startad

  • Köping: Aktivitet 4: Vi gör årlig översyn av papperskorgarnas placering

   Ej startad

  • Norberg: Aktivitet 1: Norbergs kommun utför två skräpmätningar per år

   Pågår

  • Sala: Aktivitet 1: År 2020-2030 genomförs minst en årlig aktivitet som syftar till att minska nedskräpningen i kommunen

   Pågår

  • Skinnskatteberg: Aktivitet 1: Planen ska bland annat presentera var papperskorgar ska placeras, hur de ska utformas och frekvensen för tömning

   Planen ska även innehålla möjligheter till sortering där det är möjligt och lämpligt.

   Ej startad

  • Skinnskatteberg: Aktivitet 2: Kommunen ska minst en gång om året ordna en kampanj för nedskräpning. Kampanjen kan bland annat innehålla skräpplockardagar och besök av Vafabmiljös skolinformatörer för allmänheten

   Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om vart du lägger ditt avfall och att öka kunskapen om källsortering.

   Ej startad

  • Skinnskatteberg: Aktivitet 3: Kommunens ska arbeta fram rutiner för att skyndsamt kunna åtgärda anmälningar om nedskräpning och dumpning

   Avser farligt avfall, nedskräpning, dumpning och fordon.

   Ej startad

  • Surahammar: Aktivitet 1: Rutiner mellan kommunens enheter ska säkerställa att nedskräpning/dumpning åtgärdas inom tidsramen

   Ej startad

  • Västerås: Aktivitet 1: Under 2020 ska en strategi för fortsatt arbete med att minska nedskräpningen i staden tas fram

   Denna kan föras in i avfallsplanen vid revideringen år 2022.

   Klart

  • Västerås: Aktivitet 2: Årligt deltagande i Skräpplockardagarna. Västerås stad har i flera år deltagit i kampanjen skräpplockardagarna som drivs av organisationen Håll Sverige Rent

   Kampanjen går ut på att barn och unga ska lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också stora möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Detta är en aktivitet som kommer att fortsätta genomföras i Västerås varje år genom att kommunen sprider information till förskolor och skolor om kampanjen och finns tillgängliga för att svara på frågor.

   Klart

  • Västerås: Aktivitet 3: Skräpmätningar. För att mäta nivån av nedskräpningen i kommunen och för att se eventuella effekter av kampanjer och liknande genomförs regelbundet skräpmätningar

   Klart

  • Västerås: Aktivitet 4: Kampanj för att minska nedskräpningen genomförs under år 2020

   Under 2020 kommer olika kampanjer och aktiviteter att genomföras för att synliggöra och minska nedskräpningen i Västerås.

   Klart

 • Delmål

  • Hallstahammar: Delmål 1: Senast år 2020 finns rutiner för hur anmälningar om nedskräpning/dumpning ska hanteras.
  • Hallstahammar: Delmål 2: Uppföljning av efterlevnaden av rutin för hantering av anmälningar om nedskräpning/dumpning ska ha genomförts senast 2021.
  • Hallstahammar: Delmål 3: Senast år 2021 ska Hallstahammars kommun ha en strategi för papperskorgar i offentlig miljö.
  • Hallstahammar: Delmål 4: Senast år 2023 ska kommunens strategi för papperskorgar i offentlig miljö vara genomförd.
  • Hallstahammar: Delmål 5: Hallstahammars kommun ska årligen delta i minst en kampanj inom "Håll Sverige Rent".
  • Hallstahammar: Delmål 6: Senast år 2030 ska samtliga invånare ha kunskap om var avfall ska lämnas.
  • Heby: Delmål 3: Från och med 2021 genomförs deltagande i Håll Sverige Rent samordnat inom kommunen.
  • Heby: Delmål 4: Senast 2022 ska alla kommunens medborgare ha fått information om var avfall lämnas.

  Aktiviteter

  • Hallstahammar: Aktivitet 1: Ta fram rutiner för hantering av anmälningar om nedskräpning/ dumpning senast år 2020

   Pågår

  • Hallstahammar: Aktivitet 2: Följa upp efterlevnaden av rutiner om anmälningar om nedskräpning/ dumpning senast år 2021

   Pågår

  • Hallstahammar: Aktivitet 3: Upprätta en strategi för papperskorgar i offentlig miljö senast år 2021

   Försenat

  • Hallstahammar: Aktivitet 4: Upphandla och placera ut papperskorgar och liknande enligt kommunal strategi

   Försenat

  • Hallstahammar: Aktivitet 5a: Hallstahammars kommun ska vara fortsatt medlem i "Håll Sverige Rent"

   Klart

  • Hallstahammar: Aktivitet 5b: Hallstahammars kommun identifierar lämplig kampanj och marknadsför den mot lämplig målgrupp

   Klart

  • Hallstahammar: Aktivitet 5c: Hallstahammars kommun följer upp och utvärderar deltagandet i utvald kampanj

   Klart

  • Hallstahammar: Aktivitet 6: Hallstahammars kommun informerar löpande i kommunala fastigheter vid behov via illustrationer och andra språk om var avfall ska lämnas

   Pågår

  • Heby: Aktivitet 2a: I de riktlinjer som Tekniska enheten tar senast 2021 ingår att beskriva hur man skyndsamt ska åtgärda anmälningar om nedskräpning och dumpning

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 2b: En E-tjänst om nedskräpning med möjlighet att bifoga bilder och ange plats på karta tas i bruk senast 2022

   Tekniska enheten ansvar för detta.

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 3: Från och med år 2020 är Heby kommun medlem i Håll Sverige Rent och genomför därefter årligen förvaltningsövergripande aktiviteter inom Håll Sverige Rent

   Central förvaltning ansvar för att arbetet med Håll Sverige Rent i samverkan med övriga enheter i nedskräpningsgruppen.

   Ej startad

  • Heby: Aktivitet 4: Senast år 2022 genomför kommunens kommunikationsenhet i samverkan med övriga enheter i nedskräpningsgruppen en kommunikationsinsats som informerar om vem som gör vad när det gäller nedskräpning, och var hushållsavfall, förpackningar, grovsopor och andra fraktioner istället ska lämnas

   För att få folk att slänga de vanligaste kategorierna av skräp (snus, tuggummi, fimpar, godispapper) i papperskorgar istället för på marken eller i toaletten ska riktad information om dessa avfallsslag genomföras. Det är också viktigt att informera om varför det är viktigt att inte skräpa ner och återvinna på rätt sätt. Information om hur man ska hantera sitt avfall sprids genom kommunens kommunikationskanaler och lyfts fram i samband med kampanjer och event. Informationen upprepas vart annat år.

   Ej startad

Vanliga frågor