Målområde 3. Återvinna

Det avfall som inte går att återanvända ska i möjligaste mån materialåtervinnas. Det betyder att materialet i avfallet hanteras på sådant sätt att det kan ersätta jungfruligt material i produktion. Vid bearbetning av material för att förbereda det för återvinning behandlas avfallet på olika sätt.

I Sverige har vi tydliga krav på att förpackningar ska återvinnas i stor utsträckning. Metall, papper, kartong, plast och glas är material som kan återvinnas och som gör det i varierad utsträckning. Det är producenterna som är ansvariga för att såväl samla in förpackningar som att materialåtervinna det insamlade materialet. Under åren 2024-2027 kommer ansvaret för att samla in förpackningar flyttas över till kommunerna (Vafabmiljö i vår region) men producenterna kommer fortfarande bekosta insamlingen. Insamlingen skall också ske mer fastighetsnära än tidigare.

 

Utöver förpackningar finns det flera olika typer av avfall som kan återvinnas. Jordmassor med varierad föroreningsgrad kan behandlas och återvinnas. Uttjänta textilier kan med ny teknik bli fibrer att använda vid tillverkning av nya kläder. Fosfor från avloppsslam kan återföras till jordbruksmark och bidra till god tillväxt av föda. Stora mängder av det grovavfall som i dagsläget samlas in vid Återbruken materialåtervinns redan men det finns mer att göra.

 

Kommentar till måluppfyllelse

År 2022 sorterades 37 procent av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner, så delmålet på 49 procent uppnåddes inte. Fortfarande återstår mycket arbete. Andelen har legat ganska still sedan 2020 runt 26-38 procent.

 • Delmål

  • Senast 2022 sorteras 49% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.
  • Senast 2026 sorteras 55% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.
  • Senast 2021 har 60% av bostadsfastigheterna tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar.
  • Senast 2022 ökar utsorterat matavfall med 5% per år.
  • Senast 2022 materialåtervinns 50% av plasten som samlas in vid Återbruken.
  • Senast 2022 återvinns 90% av planglaset som samlas in.
  • Senast 2026 återvinns 50% av isoleringen som samlas in.
  • Senast 2030 återvinns 90% av isoleringen som samlas in.

  Aktiviteter

  • År 2020 har Vafabmiljö en strategi för att målmedvetet och systematiskt arbeta med ökad utsortering av matavfall och förpackningar från restavfallet

   Strategin ska inkludera sociala aspekter på hållbarhet så att kommunikation och utförande kan tas emot av den målgrupp den riktar sig till.

   Pågår

  • År 2020 har Vafabmiljö genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Mälarenergi i syfte att minska mängden förpackningar i allmänhet och plast i synnerhet i restavfallet

   Pilotprojektet utförs i samarbete med fastighetsbolag som nyttjar båda företagens tjänster och riktar in sig på boende i ett avgränsat bostadsområde.

   Klart

  • År 2020 är ett nära samarbete etablerat med representanter för producenterna för att tillsammans utveckla insamling av förpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

   Pågår

  • En strategi för hur ökad utsortering möjliggörs fastighets/kvartersnära behöver tas fram senast 2020

   Strategin ska inkludera alla typer av boenden och ta såväl förutsättningar vid befintlig bebyggelse som framtida visioner i beaktande. Strategin behöver tas fram tillsammans med representanter för producenterna och kommunernas förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad.

   Klart

  • Samarbete med Mälardalens högskola utvecklas

   Gemensamma utvecklingsprojekt identifieras och genomförs så att akademi och verklighet bidrar till att avfallshanteringen flyttas uppåt i avfallshierarkin.

   Pågår

  • Vafabmiljö arbetar med att identifiera materialströmmar och aktörer som kan bidra till att material från hushållens grovavfall återvinns i större utsträckning än i dagsläget

   Pågår

  • Ett flertal materialslag som samlas in vid Återbruken kan materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas eller deponeras

   3 av dessa är grovavfallsplast, planglas och isolering.

   Pågår

  • 2022 har information tagits fram för att informera de som lämnar isolering vid Återbruken om vilken kvalitet materialet behöver ha för att kunna återvinnas

   Försenat

  • Planglaset behöver vara i en ren fraktion, det vill säga fritt från trä och kitt för att kunna återvinnas

   2020 finns metoder för att få planglas tillräckligt rent för att återvinnas.

   Klart

 • Aktiviteter

  • År 2022 har en strategi tagits fram med bästa möjliga avsättning för de olika typer av fosforinnehållande material som VafabMiljö har ansvar för

   I strategin tas teknikutveckling i beaktande och samarbete sker med VA-huvudmän i respektive kommun där så är lämpligt. Även resultatet av den statliga utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (dir 2018:67) om förbud mot användande av slam på åkrar ska tas i beaktande. Strategin kan ge upphov till nya mål då Avfallsplanen följs upp 2022.

   Försenat

 • Aktiviteter

  • Möjligheterna att Kravmärka biogödsel behöver utredas. Arbetet startar då den nya biogasanläggningen tagits i bruk och produktionen stabiliserats

   Senast 2021 är dock en utredning klar som visar på eventuella möjligheter att Kravmärka biogödseln.

   Försenat

 • Aktiviteter

  • Ett underlag för att belysa förutsättningarna för att etablera en biokolsanläggning tas fram

   Klart

 • Aktiviteter

  • År 2020 antas en anläggningsstrategi för Vafabmiljö

   För att kunna hantera avfall miljömässigt effektivt krävs att Vafabmiljös fem anläggningar i regionen används för lagring och olika typer av behandling av avfall i olika utsträckning. Detta säkerställs genom anläggningsstrategin. Det innebär dock inte att massor från medlemskommunerna i varje enskilt fall ska transporteras till VafabMiljös anläggningar.

   Pågår

  • En strategi för hantering av massor i regionen behöver tas fram

   Denna strategi tas fram i nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna och de tekniska förvaltningarna i de kommuner som är intresserande av ett samarbete för att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och resurseffektivt nyttjande av massor. Strategin ska fastställas av VafabMiljös direktion år 2022.

   Pågår

Vanliga frågor