Målområde 5. Deponera

Avfallstrappans lägsta trappsteg är deponering. Den sista utvägen när det är material som vi inte kan ta hand om på något annat sätt eller om det rör sig om ämnen som vi vill få bort från samhällets kretslopp och cirkuläret. I avfallsplanen ingår även åtgärder för att minska miljöpåverkan från både aktiva och gamla deponier genom att vidta åtgärder som skyddar miljön.

Avfallsdeponier är de platser där vi lagt avfall från hushåll, industrier, askor från energiproduktion, förorenade jordmassor och mycket annat. Deponierna samlar stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Med tiden finns det risk att ämnena läcker ut i den omgivande miljön. Regelverket för vad man får deponera och hur en deponi ska konstrueras har skärpts och ändrats genom åren.

 

Kommentar till måluppfyllelse

Målet om mindre än 1 procent till deponering har uppnåtts och fortsätter att minska. Tack vare insamling av gips och isolering till återvinning så nås målet med råge. För övriga mål inom området pågår åtgärder för exempelvis minskade antal bränder, uppsamling av deponigas och minskade vattenföroreningar. Åtgärder på nedlagda deponier i kommunerna är planerade men många återstår att genomföras.

 • Delmål

  • Senast 2022 återvinns 90% av planglaset som samlas in från hushåll.
  • Senast 2026 återvinns 50% av isoleringen som samlas in.
  • Senast 2030 återvinns 90% av isoleringen som samlas in.
  • Senast 2022 har ytterligare minst två avfallsslag identifierats som kan avsättas på annat sätt än genom deponering.

  Aktiviteter

  • Aktiviteter för att nå dessa mål är desamma som för planglas och isolering under Mål 3.1

   Det kan du läsa om under målområde Återvinna.

   Pågår

  • För att identifiera ytterligare två avfallsslag som kan avsättas på annat sätt behöver Vafabmiljö aktivt arbeta med omvärldsbevakning inom detta område

   Pågår

 • Aktiviteter

  • En plan ska tas fram för hur ytor på Vafabmiljös sluttäckta deponier ska användas framöver

   I denna plan ska Västmanlands läns Miljö- och Klimatråds mål om Biologisk mångfald tas i beaktande för att undersöka om det går att skapa miljöer som bidrar till den biologiska mångfalden.

   Pågår

 • Aktiviteter

  • En handlingsplan ska tas fram som ska innehålla metoder för att hantera avfall så att risk för brand inte uppkommer men även förslag på investeringar för att snabbt upptäcka bränder

   Pågår

 • Aktiviteter

  • Den anläggningsstrategi som kommer att tas fram behöver inkludera en strategi för att ta hand om lakvatten och annat förorenat vatten på avfallsanläggningarna

   Pågår

  • 2022 finns en strategi för att på ett miljö- och resursmässigt hållbart sätt arbeta med förorenat vatten

   Denna strategi ska inkludera en utvecklingsplan, så att Vafabmiljö ligger i framkant utvecklingsmässigt vad gäller hanteringen av lakvatten och vatten från våra anläggningar. Strategin ska även ta den estetiska utformningen av lakvattenrening i beaktande så att området i en framtid möjligen kan användas som rekreationsområde. Strategin ska även inkludera metoder att minimera nederbörd från att förorenas då den faller över anläggningarna, liksom hur relevant ovidkommande vatten kopplas bort från lakvattnet.

   Pågår

 • Aktiviteter

  • 2022 finns en strategi för att arbeta så miljö- och resursmässigt hållbart som möjligt med diffusa utsläpp av metangas från Vafabmiljös deponier

   I strategin har den senaste tekniska utvecklingen inom området tagits i beaktande.

   Pågår

  • Vafabmiljö arbetar aktivt med frågan om diffusa utsläpp av metangas från deponier och bidrar till nationell utveckling

   Pågår

 • Delmål

  • Senast 2022 ska ansvarsförhållandet ha klarlagts för samtliga deponier tillhöriga MIFO riskklass 1 och 2.
  • Senast 2026 ska åtgärdsplaner ha tagits fram för deponier tillhöriga MIFO riskklass 1 och 2.
  • Senast 2040 ska samtliga deponier inom riskklass 1 och 2 vara åtgärdade.

  Aktiviteter

  • Respektive kommun behöver vidta de åtgärder som behövs för att nå målen samt tillsätta de personella och monetära resurser som behövs för detta arbete

   Pågår

Vanliga frågor