Fosforfilter

Alla med enskilt avlopp måste rena fosfor, och under vissa förutsättningar behöver du ett fosforfilter som komplement. Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som kommunalt avfall. 

Fosforfilter, eller fosforfällor som det också kallas, bygger på att avloppsvattnet passerar genom ett reaktivt filtermaterial som absorberar fosforn i avloppsvattnet. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial. För att processen ska fungera måste avloppsvattnet först ha genomgått en förbehandling, det vill säga slamavskiljning och en biologisk behandling, vanligtvis i en tät markbädd, men även andra typer av biologisk behandling fungerar.

Hur vet jag att det är dags att byta fosforfilter?

Det är kombinationen av mängden vatten som flödar igenom materialet och koncentrationen av fosfor som bestämmer när det är dags att byta filter. Enligt gällande föreskrifter ska fosforfiltret bytas enligt leverantörens anvisningar, dock inom fem år såvida du inte har fått ett förlängt hämtningsintervall från Miljö och hälsa i din kommun. Filtret hämtas med kran- eller slambil.

Byte av fosforfilter – hur gör jag?

Fastighetsägaren ansvarar för att uppfylla de krav som ställts i tillståndet från kommunens miljökontor, dvs att byte ska ske när filtret blir mättat. Många leverantörer av fosforfällor erbjuder serviceavtal och att köpa nytt filtermaterial, detta samt själva bytet ligger utanför det kommunala ansvaret. Borttransport och omhändertagande är kommunens ansvar och det beställer du via vår kundservice.

Inför hämtningen är det fastighetsägarens ansvar att placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare inom längsta tillåtna avstånd från kranbilens uppställningsplats. Det innebär att avståndet inte får överstiga 10 meter för säck som väger högst 500 kilo eller 5 meter för säck som väger mellan 500-1000 kilo. Om filtermaterialet är löst ska det vara sugbart med ett slamsugningsfordon.

Se till att det är framkomligt vid tömning

På en mötesfri väg ska vägbredden vara 3,5 meter. Vid körning i båda riktningarna ska vägbredden vara 5,5 meter samt en fri höjd på 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte påverka vägbredden eller den fria höjden.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om fosforfällor och fosforfiltermaterial titta gärna på Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se (rapport ”2012: U03/ Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall”)

Vanliga frågor