Från avfall till resurs

Den gemensamma Avfallsplanen har 10 målområden. Tillsammans så strävar de mot en hållbar utveckling i samhället. Att avfall ska bli en resurs som cirkulerar i samhället, istället för att bara användas en gång och sedan bli till besvärligt skräp.

Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Vafabmiljö ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordningen. Avfallsplan 2020-2030, antogs av samtliga 12 kommuners fullmäktige under år 2020.

 

Avfallsplanens upplägg

Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska dokument som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar.

Avfallsplanen innehåller målområden, mål till 2030 och delmål satta till 2022 respektive 2026. Därtill finns 84 olika aktiviteter som ska bidra till att målen kan nås. Många aktiviteter ansvarar Vafabmiljö för och utför på egen hand men ett antal aktiviteter är medlemskommunerna ansvariga för att utföra.

Du kan läsa mer i artikeln i Västerås Tidning Vafabmiljös resa för att nå avfallsmålen

Måluppfyllnad av målområden

Målområden fördelat på antal aktiviteter med status

Vanliga frågor

Dokument