Personuppgiftshantering

På den här sidan hittar du vår policy för behandling av personuppgifter, den beskriver Vafabmiljö Kommunalförbunds principer för hantering av personuppgifter. Denna policy avser behandlingen av kunders personuppgifter. Med kunder avses i detta sammanhang såväl kunder som fastighetsägare och andra enskilda med anknytning till de hushåll där kommunalt avfall uppstår.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, gäller i hela EU och ska stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter.
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med avfalls- och resurshantering samt insamling av avfall i våra tolv kommuner. Vi värnar om den personliga integriteten och behandlar personlig information ansvarsfullt enligt rådande lagar och regler. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi behandlar bara personuppgifter när särskilda och uttryckligen angivna ändamål finns.

Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa vår policy i sin helhet via denna länk:
Policy för behandling av personuppgifter (pdf)

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter kontaktar du oss på info@vafabmiljo.se eller ring kundservice på 021-39 35 00.

Om du, efter att ha fått svar, inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. På IMYs webbplats hittar du mer information, www.imy.se.

Hur arbetar vi med dataskyddsförordningen?

Vi har ett Dataskyddsombud och en Central Dataskyddssamordnare som arbetar med att se till att det finns styrdokument, utbildar och stöttar medarbetarna i frågor om behandling av personuppgifter. Detta har vi för att säkerställa att arbetet med att följa dataskyddsförordningen ska vara effektivt och strukturerat.

Har du frågor om vårt arbete med GDPR?

Om du har frågor om vårt arbete med GDPR är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via dso@vafabmiljo.se.

I filmen nedan förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) väldigt övergripander. Upplagt av SKL (Sveriges kommuner och landsting), som numera heter SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Vanliga frågor

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

 

Du har också rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

 

Rätten att bli raderad kan vara aktuellt om:

  • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • personuppgifterna har behandlats olagligt.

Vi sparar dina data så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och gällande lagstiftning, till exempel arkivlagen.

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Vi följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om skyddsnivå och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Leverantörer: Kommunalförbundet kan behöva dela dina personuppgifter med våra upphandlade leverantörer. Om det sker skriver vi avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter. Detta kan till exempel röra sig om entreprenörer som utför sophämtning åt förbundet.

 

Andra myndigheter: Vafabmiljö kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med strategisk planering av avfallshantering och insamling av avfall i våra kommuner. Det kan handla om namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller fakturainformation. Vi behandlar personuppgifterna inom förbundet baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

  • Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.
  • Information vi samlar in om dig: Förbundet kan samla in uppgifter ifrån folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, detta gör vi för att våra register ska vara så korrekta som möjligt.

För att skydda dina personuppgifter arbetar vi med att se till så att de skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Detta innebär att vi kan se till att endast behöriga personer har tillgång till olika typer av personuppgifter. Våra anställda får ta del av utbildning i GDPR och det finns information på vårt intranät om hur vi arbetar med personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av förbundets allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genom för vi en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Det gör den personuppgiftsansvariga myndigheten. Här är det direktionen för kommunalförbundet som ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Direktionen är den grupp politiker som medlemskommunerna i Vafabmiljö Kommunalförbund har utsett.

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person, till exempel: personnummer, namn, adress, fotografi, IP-nummer (om det kan kopplas till en fysisk person), registreringsnummer, bild, film och ljud, biometrisk information.