Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Farligt avfall

De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall. Vi har praktiska och företagsanpassade lösningar som hjälper dig att uppfylla alla myndigheters miljökrav när det gäller farligt avfall. Vi kan också ge råd och utbilda ditt företags personal så det inte uppstår några arbetsmiljöproblem i den interna hanteringen. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.

Tjänster kopplade till Farligt avfall:

Vi ansvarar för att det farliga avfallet tas omhand på bästa sätt. Vi har utbildade kemister med specialinriktning inom farligt avfall, ett väl utvecklat transportnät med godkända transportörer och moderna anläggningar inom regionen.

Vill du lämna farligt avfall?

Innan du lämnar farligt avfall på någon av våra avfallsanläggningar behöver du fylla i en avfallsdeklaration. När deklarationen är ifylld ska den registreras hos oss. Därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du kan lämna ditt avfall.

För att beställa en avfallsdeklaration kontaktar du vår kundservice eller fyller i formuläret nedan.

Beställning av Avfallsdeklaration för farligt avfall

Vilken typ av Avfallsdeklaration vill du beställa?(Obligatoriskt)

Rådgivning och utbildning

För att ta hand om ditt farliga avfall finns det en hel del som du behöver veta. Det rör allt ifrån insamling och mellanlagring till godkännande av transportörer och kontroll av mottagare. Om du behöver rådgivning, information eller utbildning – hör gärna av dig till oss. 

Vad händer med det farliga avfallet?

Det farliga avfallet transporteras direkt eller via våra mellanlager till en behandlingsanläggning. En del avfall kan vi ta hand om här i regionen. Andra typer transporteras till särskilda anläggningar för avfallsbehandling. En del avfallstyper kan renas och återvinnas, till exempel olja och vissa lösningsmedel.

Mellanlagring

På mellanlagret för farligt avfall lagras gods förpackat i fat, dunk eller säck i avvaktan på borttransport till slutlig behandling. Mellanlagret består av fem stycken pallställ. Pallställen är fackindelade med en speciell märkning för varje fack. Inkommande avfall är deklarerat och riskbedömt innan det tas emot. Vid denna riskbedömning beslutas i vilket fack godset ska placeras. Placeringen styrs av avfallets kemiska egenskaper. Avfall med samma egenskaper förs samman i närliggande fack. Avfall som kan reagera med varandra hålls åtskilda i olika pallställ. Brandfarliga kemikalier hålls långt ifrån kemikalier som utvecklar giftig gas vid brand.

Då vi fått in tillräckliga mängder för att fylla ett fordon transporteras kemikalieresterna till lämpligt behandlingsföretag.

Inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Två nya EU-förordningar om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för farligt avfall.

Sedan 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det betyder att alla verksamheter

  • där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som
  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

ska rapportera in uppgifter.

Rapportera efter transport

Du ska rapportera in uppgifterna senast två arbetsdagar efter påbörjad transport. Utgå från
dina antecknade uppgifter. Lämna uppgifter om din verksamhet som kontaktuppgifter och organisationsnummer. Du ska även rapportera vem som ska transportera
avfallet och till vem det ska transporteras inklusive respektive organisationsnummer. Kom ihåg, om du
ska transportera ditt eget farliga avfall så behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

Sedan ska bland annat följande uppgifter lämnas:

  • Typ av farligt avfall med avfallskod
  • Mängd i kilo (får uppskattas om våg saknas)
  • Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

Vad ska vi anteckna?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter

På Avfallsstationen:

Vanliga frågor