Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Farligt avfall

Vi ansvarar för att det farliga avfallet tas omhand på bästa sätt. Vi erbjuder företagsanpassade lösningar för farligt avfall samt rådgivning, information eller utbildning för ditt företag. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar. Här hittar du avfallsdeklarationen för farligt avfall som du behöver fylla i när du ska lämna farligt avfall på våra anläggningar. Du hittar även information om vad som händer med det farliga avfallet, samt vad som gäller vid inrapporteringen till Naturvårdsverket.

Tjänster kopplade till Farligt avfall:

Ska du lämna farligt avfall på återbruket? 

Från 1 januari 2024 behöver du ett avlämnarintyg för att lämna in farligt avfall på återbruket. Intyget skapar du via El-kretsen. 

På sidan Automatisk debitering på återbruket kan du läsa mer om hur du skaffar ett avlämnarintyg.

Vill du lämna farligt avfall på en avfallsanläggning eller få det hämtat?

Innan du lämnar farligt avfall behöver du fylla i en avfallsdeklaration. När deklarationen är ifylld ska den registreras hos oss. Därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du kan lämna ditt avfall.

För att beställa en avfallsdeklaration kontaktar du vår kundservice eller fyller i formuläret nedan.

Beställning av Avfallsdeklaration för farligt avfall

Vilken typ av Avfallsdeklaration vill du beställa?(Obligatoriskt)

Rådgivning och utbildning

För att ta hand om ditt farliga avfall finns det en hel del som du behöver veta. Det rör allt ifrån insamling och mellanlagring till godkännande av transportörer och kontroll av mottagare. Om du behöver rådgivning eller information – hör gärna av dig till vår kundservice

Vad händer med det farliga avfallet?

Det farliga avfallet transporteras direkt eller via våra mellanlager till en behandlingsanläggning. En del avfall kan vi ta hand om här i regionen. Andra typer transporteras till särskilda anläggningar för avfallsbehandling. En del avfallstyper kan renas och återvinnas, till exempel olja och vissa lösningsmedel.

Mellanlagring

På mellanlagret för farligt avfall lagras gods förpackat i fat, dunk eller säck i avvaktan på borttransport till slutlig behandling. Inkommande avfall är deklarerat och riskbedömt innan det tas emot. Vid denna riskbedömning beslutas i vilket fack godset ska placeras. Placeringen styrs av avfallets kemiska egenskaper. Avfall med samma egenskaper förs samman i närliggande fack. Avfall som kan reagera med varandra hålls åtskilda. 

När vi fått in tillräckliga mängder för att fylla ett fordon transporteras kemikalieresterna till lämpligt behandlingsföretag.

Inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Två nya EU-förordningar om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för farligt avfall.

Sedan 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det gäller alla verksamheter:

  • där det uppstår (produceras) farligt avfall 
  • som transporterar farligt avfall
  • som samlar in farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall

 

Rapportera efter transport

Du som kund ska rapportera in uppgifterna senast två arbetsdagar efter påbörjad transport. Utgå från
dina antecknade uppgifter. Lämna uppgifter om din verksamhet som kontaktuppgifter och organisationsnummer. Du ska även rapportera vem som ska transportera avfallet och till vem det ska transporteras inklusive respektive organisationsnummer. Kom ihåg, om du ska transportera ditt eget farliga avfall så behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

Sedan ska bland annat följande uppgifter lämnas:

  • Typ av farligt avfall med avfallskod.
  • Mängd i kilo (får uppskattas om våg saknas).
  • Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

Vad ska vi anteckna?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter

På Avfallsstationen:

Vanliga frågor