Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Massor

Miljölagstiftningen har lett till att förorenade jordar i allt större utsträckning upptäcks och kräver omhändertagande i någon form i såväl vår region som i Sverige i stort. Hur mycket förorenade jordar vi på Vafabmiljö tar emot årligen beror på företags eller kommuners behov av att bli av med förorenad jord. Det kan till exempel vara gammal industrimark som avsätts för nya bostäder.

Tjänster kopplade till Massor:

Schaktmassor

Vi lagrar, behandlar och deponerar schaktmassor med olika föroreningshalter. Innan du lämnar massorna till oss behöver du lämna in en avfallsdeklaration. När vi registrerat deklarationen får du transportdokument som ska följa med samtliga fordon som transporterar massorna till oss.

Mellanlagring

Mellanlagring av alla slags jordar sker i avvaktan på undersökning och val av behandling. Ytorna är anslutna så att regnvattnet kan fångas upp och tillföras en reningsanläggning.

Deponering

Vi har deponier för samtliga slag av jordar. För jordar klassificerade som farligt avfall kan vår klass 1-deponi bli aktuell, det gäller till exempel kraftigt förorenade jordar. För övriga jordar kan, beroende på föroreningssituation, olika deponimetoder bli aktuella. Kontakta oss för att diskutera ditt problem så tar vi fram en lösning.

Så här gör du:

1. Kontakta Kundservice

Kundservice vill veta följande:

 • Projektets namn/adress
 • Varifrån kommer massorna?
 • Typ av massor? Hur ser de ut? Är det fyllnadsmassor, leriga eller blöta? Finns stora stenar, armering, betong, asfalt i massorna?
 • Föroreningar? Vilken verksamhet eller industri har funnits på platsen tidigare?
 • Underlag för avfallsklassning: Finns det analyser eller annat underlag från till exempel tidigare miljöundersökningar eller från kommun/fastighetsägare?
 • Generell information om start och slut av projektet, uppskattad mängd (ton), när ska schaktmassorna levereras och hur många bilar transporterar schaktmassorna?

2. Fyll i avfallsdeklarationen

Vi skickar dig en Avfallsdeklaration som du fyller i. Bifoga gärna information såsom analyser av massorna, schaktkarta, önskemål om mottagningsanläggning med mera. Avfallsdeklarationen lämnas till oss. Du kan antingen skanna in den och mejla  eller skicka den via post.

3. Transportdokument

När du lämnat avfallsdeklarationen, registreras en och schaktmassorna klassificeras. Därefter får du transportdokument med deklarationsnummer.

På transportdokumentet framgår:

 • Kund (avfallslämnaren)
 • Transportör
 • Mottagningsanläggning
 • Typ av material
 • Deklarationsnummer

 

Transportdokument ska alltid lämnas vid invägning på VafabMiljös avfallsstationer. 

 

Obs! Varje transportdokument ska skrivas under av samtliga inblandade parter. Det måste finnas ett transportdokument för varje leverans.

4. Sammanställning

När schaktmassorna lämnats på en anläggning, kan du som kund få en sammanställning över inkörda transporter. (Gäller dock inte GKID). Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.


Statistik kan endast tas fram för massor som är upprättade med en deklaration.

Vid frågor gällande statistik, mejla oss på fafragor@vafabmiljo.se.

På Avfallsstationen:

Vanliga frågor

Artiklar