Bygg- och rivningsavfall

Byggbranschen står för en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige per år. Dessutom bidrar branschen med en fjärdedel av allt farligt avfall. Eftersom mängderna är så stora klassas bygg- och rivningsavfall som ett av de mest miljöpåverkande avfallsslagen. På Vafabmiljö tar vi emot bygg och rivningsavfall i stora mängder. Och vi tar hand om avfallet på ett miljöriktigt vis.

Tjänster kopplade till Bygg- och rivningsavfall:

Hantera avfallet så bra som möjligt

Det är byggherren som är ansvarig för avfallshanteringen då man bygger eller river något. I enlighet med lagstiftningen ska man även i dessa fall försöka hantera avfallet så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Det betyder att man i första hand ska försöka minimera avfallet att uppstå. Om det ändå uppstår ska det återanvändas, om det inte går ska det återvinnas och därefter energiutvinnas för att i sista hand deponeras. Det är viktigt att man identifierar hur olika delar av ett rivningsobjekt ska hanteras innan rivningen påbörjas.

Nya krav ger cirkulära flöden


Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser gälla för hanteringen av bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut ett antal avfallsslag och förvara dem skilda åt.

Dessa nya krav motsvarar befintliga bestämmelser i avfallsdirektivet – att den som sorterar ut bygg- och rivningsavfall ska samla in och förvara dessa avfallsslag separat. Syftet med de nya sorteringskraven är, enligt Naturvårdsverket, att lyfta avfallsmaterialen högre upp i avfallshierarkin så att både återanvändning och materialåtervinning kan öka. Efterlevnaden av dessa nya föreskrifter och krav förväntas ge fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Hur ska jag sortera?

Följande avfallsslag ska sorteras ut på platsen där det uppkommer:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips
  • farligt avfall
  • avfall som faller under producentansvar
  • brännbart avfall (d.v.s. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Vad ska jag tänka på?

Olika slag av farligt avfall ska hållas åtskilda från varandra, vilket gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt kan det behövas fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera återvinningsmöjligheterna.

Eventuella virkesförstörande insekter eller annan ohyra ska avlägsnas och oskadliggöras vid rivning av byggnadsverket (5 kap. 17 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Vad kan vi hjälpa dig med?


Vi erbjuder flera lösningar för bygget. Beroende på vilken sorts byggnad det gäller finns flera olika utmaningar. Om det gäller flera avfallsslag kan det vara så att du behöver flera olika containers eller, om det är mindre mängder, kärl. Om det gäller rivning av hus kan det finnas flera olika typer av farligt avfall, till exempel asbest, viss typ av isolering eller PCB-fogar i gamla fönster. Vi har behållare för de allra flesta avfallsslag och kan både köra ut och hämta in dessa på ett miljöriktigt vis. Hör gärna av dig till oss för en konsultation. 

På Avfallsstationen: