Ansökan om uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, latrin samt slam och fett* från små avloppsanläggningar om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period.

 • Verksamheter och företag kan ansöka  om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i fastigheten under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.
 • Småhus kan ansöka om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i fastigheten under en sammanhängande tid om minst sex månader.
 • För fastigheter med sommarabonnemang gäller att fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18-39).

*Du som bor i Heby kommun kan inte ansöka om uppehåll för slam och fett genom VafabMiljö, utan ska kontakta din kommun för mer information.

Tänk på!

 • Du behöver fortfarande betala grundavgift, även om du beviljas uppehåll.
 • Ansökan ska skickas in senast en månad innan uppehållet ska börja att gälla för att hela uppehållsperioden ska beviljas.
 • Ansökan för fritidsbostad (småhus,sommar) ska vara oss tillhanda senast den 1 april för aktuell säsong för att kunna beviljas.
 • Ansökan kan inte göras i efterhand, det vill säga för tid som förflutit innan ansökan lämnats in.

Ansökningsavgift: 700 kr
Villkor för uppehåll i hämtning hittar du längst ner på sidan.

Villkor för uppehåll i hämtning

 • Permanentbostad som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
  Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst fyra veckor.
 • Fritidsbostad som inte kommer att nyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18 – 39).
 • När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen.*
 • Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om fastigheten inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under den senaste tolvmånaders perioden. Gäller även fritidsbostad.*
 • Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar (slam) är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 • Vid uppehåll får endast enstaka besök göras på fastigheten.* Övernattning får inte ske på fastigheten. Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall, som till exempel matrester eller latrin.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle, och i totalt maximalt sex år.
 • Om villkoren inte följs har VafabMiljö rätt att häva beslutet och fastigheten återgår till ordinarie sophämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 • Vid uppehåll ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in. För fritidsbostad gäller minst en säsong.

*Gäller ej Heby kommun.

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.