Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Våra villkor

Här nedan hittar du våra villkor för våra olika tjänster och abonnemang. Villkoren skiljer sig åt beroende på vilken tjänst eller abonnemang du är intresserad av.

Villkor för abonnemangsval, småhus:

 

 • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun.
 • Väljer jag att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de påsar och som Vafabmiljö tillhandahåller.
 • Väljer jag att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost.
 • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
 • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget.

Villkor för abonnemangsval: verksamhet och flerbostadshus:

 

 • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun
 • Väljer jag att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de påsar och som Vafabmiljö tillhandahåller
 • Väljer jag att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost
 • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska
 • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget.

Villkor för fakturering av hyresgäst:

Gäller ej fakturering av privatbostäder och lägenhetsinnehavare. Anmälan från någon av dessa kundgrupper kommer inte att hanteras.

 

 • Du som fastighetsägare kommer fortfarande vara ytterst betalningsansvarig enligt 7§ Föreskrifter för avfallshantering Vafabmiljö Kommunalförbund.
 • Förutsättningen för att denna tjänst ska fortgå är att din hyresgäst sköter sina betalningar.
 • Om hyresgästen inte betalar sina fakturor får både du och din hyresgäst information om att påminnelse gått ut.
 • Betalas inte fakturan trots att påminnelse har skickats kommer den obetalda fakturan ställas om och ska därefter betalas av fastighetsägaren.
 • Gäller ej lägenhetsinnehavare i flerbostadshus.
 • Om hyresgästen flyttar ut under en fakturaperiod så ska detta regleras mellan dig som fastighetsägare och hyresgästen.
 • Om till exempel fastigheten byter ägare eller hyresgäst, måste detta anmälas till Vafabmiljö och ny ansökan skickas in.
 • För hyresgäster erbjuds endast månadsfakturering.
 
Enligt 7§ Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö Kommunalförbund gäller följande:
Ägare till den fastighet där hushållsavfall uppkommer, är ytterst ansvarig för abonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

Ansökan för hemkompostering kostar 350 kr från och med 1 januari 2024.

Villkor för kompostering av matavfall:

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Med skadedjurssäker menas att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

Av ovanstående följer att lämna matavfall till djur kan inte anses som hemkompostering och en sån ansökan kommer inte att godkännas.

Tumregel för storlek på kompostbehållaren:

 • Oisolerad – 100 liter per person
 • Isolerad – 50 liter per person
 • Roterande – 25 liter per person
 • Bokashi – minst 2 st behållare

Anmälande intygar att:

 • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för Vafabmiljö Kommunalförbund.
 • Jag komposterar allt matavfall året runt och/eller lägger matavfallet i
 • Vafabmiljös kärl för matavfall.
 • Om komposteringen upphör ska detta anmälas till Vafabmiljö.
 • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
 • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget, samt att upphäva beslutet av komposteringen.
 • Jag accepterar kostnaden på 350 kr i ansökningsavgift.

Villkor för delning av kärl:

 • Fastigheter med delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande kan ansöka om delat kärl. Varje fastighetsinnehavare står kvar som kund hos VafabMiljö.
 • Avfallet ska rymmas i ett kärl för varje avfallsslag, dvs ett kärl för restavfall och ett kärl för matavfall. De som delar ska ha samma tömningsfrekvens på restavfallet.
 • Samtliga delande har samma sorteringsgrad, dvs alla har utsortering av matavfall eller inte.
 • Abonnenten kan välja att endast dela kärl för restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen, under förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.
 • Även en hemkompost kan delas.
 • De hushåll som delar på kärlen ansvarar gemensamt för skötsel som t ex att skotta framför och runt kärlen samt att sanda vid halka.
 • Varje hushåll får var sin faktura och betalar varsin grundavgift men delar på procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter.
 • Även abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang kan dela kärl med varandra. I de fallen betalar abonnenten med helårsabonnemang 2/3 av hämtningsavgiften för helårsabonnemang och den med sommarabonnemang betalar 1/3 av hämtningsavgiften för helårsabonnemang.
 • Delat sopkärl kan sägas upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt för avslut.
 • VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd för delat sopkärl om förutsättningarna för delat kärl inte längre är uppfyllda t ex överfyllda kärl, vid bristande skötsel eller liknande.

Villkor för uppehåll i hämtning:

Ansökningsavgiften är 700 kr, och den behöver du betala oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

 • Permanentbostad som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
 • Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst fyra veckor.
 • Fritidsbostad som inte kommer att nyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18 – 39).
 • När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen.*
 • Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om byggnaden inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under det senaste kalenderåret. Gäller även fritidsbostad.*
 • Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar (slam) är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 • Vid uppehåll får endast enstaka besök göras i byggnaden. Övernattning får inte ske i byggnaden.
 • Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall, som till exempel matrester eller latrin.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle, och i totalt maximalt sex år.
 • Om villkoren inte följs har Vafabmiljö rätt att häva beslutet och byggnaden återgår till ordinarie sophämtning.
 • Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 • Vid uppehåll ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in. För fritidsbostad gäller minst en säsong.

*Gäller ej Heby kommun.

Villkor för uppehåll i hämtning för flerbostadshus och verksamheter:

Ansökningsavgiften är 700 kr, och den behöver du betala oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

 

 1. Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.
 2. När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen.
 3. Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om fastigheten inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under det senaste kalenderåret.
 4. Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 5. Vid uppehåll får endast enstaka besök göras på fastigheten. Övernattning får inte ske på fastigheten. Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall som till exempel matrester eller latrin.
 6. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle, och i totalt maximalt sex år.
 7. Om villkoren inte följs har VafabMiljö rätt att häva beslutet och fastigheten återgår till ordinarie sophämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 8. Vid uppehåll ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in.
 9. Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, måste detta anmälas till VafabMiljö och en ny ansökan göras.

Villkor för förlängt hämtningsintervall. Jag accepterar följande villkor:

 • Ansökan för förlängt hämtningsintervall kostar 700 kr.

 

 • Avfallsmängden måste rymmas i den minsta storleken på kärl för restavfall.
 • Inget matavfall får läggas i kärlet för restavfall.
 • Allt matavfall komposteras eller mals ner i en av kommunen godkänd köksavfallskvarn.
 • Vafabmiljö kan ta tillbaka tillståndet för förlängt hämtningsintervall om kärlet för restavfall packas för hårt, är överfullt vid tömning, om matavfall ligger i restavfallskärlet eller att sanitär olägenhet uppstår.

Villkor

För att bli beviljad den lägre avgiften vid besök på återbruket godkänner du att följande krav och villkor uppfylls: 

• Din verksamhet ska huvudsakligen arbeta med social hållbarhet. Det innebär att dina huvudsakliga mål inte är ekonomisk vinning, utan social delaktighet och integrering av människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Din verksamhet kan vara inriktad på rehabilitering, social gemenskap och sysselsättning.

• Det övergripande ändamålet för din verksamhet ska vara att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Eventuell ekonomisk vinning ska återinvesteras i den egna eller motsvarande verksamheter.

• Din verksamhet ska ha ett fokus på avfalls- och miljöfrågor genom att aktivt arbeta med att uppnå goda resultat inom återvinning och återanvändning. Exempelvis genom mycket god avfallssortering och avfallshantering, förberedelse till återanvändning eller försäljning av återbrukade produkter.

• Din verksamhet kan bedrivas i kommunal eller privat regi.

• Är din verksamhet en insamlingsorganisation ska den bedriva en offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. En förutsättning är att organisationens ändamål går att kontrollera. Insamlingsorganisationens ändamål får inte vara partipolitiskt eller oförenligt med lag eller god sed. Bedriver din verksamhet insamling på offentliga platser ska du ha tillstånd från berörda myndigheter på orten, exempelvis för behållare för textilinsamling vid gata och torg. Insamlingen ska baseras på en helt frivillig handling från bidragsgivarnas sida.

• Din verksamhet ska ha en webbsida eller sociala medier där verksamheten presenteras.

• Din verksamhet ska kunna besökas av Vafabmiljö inför beviljande av särskild avgift.

• Din verksamhet ska årligen samverka vid uppföljning av antal besök och eventuella kvalitetsbrister i inlämnat avfall.