Anmälan om hemkompostering

Denna blankett ska du fylla i om du vill hemkompostera.
Anmälan är avgiftsfri under hela året 2022. Ordinarie anmälningsavgift är 350 kr (engångskostnad).

Läs mer om vilka villkor som finns för kompostering av matavfall nedan.

Villkor för kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Med skadedjurssäker menas att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

Tumregel för storlek på kompostbehållaren:

  • Oisolerad – 100 liter per person
  • Isolerad – 50 liter per person
  • Roterande – 25 liter per person
  • Bokashi – minst 2 st behållare

Anmälande intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för VafabMiljö Kommunalförbund.
  • Jag komposterar allt matavfall året runt och/eller lägger matavfallet i VafabMiljös kärl för matavfall.
  • Om komposteringen upphör ska detta anmälas till VafabMiljö.
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har VafabMiljö rätt att ändra abonnemanget, samt att upphäva godkännandet av komposteringen.

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.