Sortera rätt

När du sorterar dina sopor kommer de till nytta igen genom att materialet kan återvinnas. Återvinning innebär stora miljövinster för både oss människor och miljön. Vi spar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att rädda världen lite varje dag.

Ta gärna hjälp av vår Sorteringslista A-Ö när du ska sortera ditt avfall.
Du kan även skriva vår broschyr Sortera rätt (pdf) om du vill få information om sorteringen.

Så sorterar du

Asbest Insamling av föremål Restavfall
Elavfall Matavfall Riskavfall
Farligt avfall Matolja och frityrfett Returpapper och Förpackningar
Grovavfall på Återbruket Pantamera Trädgårdsavfall

Miljövinster med återvinning

 • Farligt avfall tas omhand
  Det är mycket viktigt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Felaktig hantering av farligt avfall kan få allvarliga konsekvenser för djur, natur och miljö. Det är dessutom kostsamt och svårt att sanera om avfallet hamnar på fel ställe.
 • Matavfallet blir biogas och gödsel
  Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle där utsläppet av växthusgaser är nästan obefintlig. Av matavfallet blir det dessutom gödsel till lantbrukare.
 • Sparar på jordens naturresuser
  Istället för att ta ny råvara från jordklotet, används återvunnet material som exempelvis papper, metall, plast, glas.
 • Sparar energiförbrukning
  När återvunnet material används i tillverkningen av olika produkter går det åt mindre energi jämfört med att använda nya råvaror. Denna energibesparing innebär att utsläppen av olika miljöstörande ämnen blir lägre.
 • Produktion av el och värme
  Avfall som inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme.

Minska ditt avfall

Vi är duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är det dags för nästa steg, att försöka minska mängden avfall som uppstår.

Varför? Idag tär vi på jordens resurser. Om alla på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att få naturresurserna att räcka till. Det är inte hållbart.

Tips hur du kan minska avfallet

 • Byt saker med varandra
 • Ge bort istället för att slänga
 • Reparera istället för att slänga
 • Dela saker med grannarna, exempelvis borrmaskin
 • Köp kvalitet som håller
 • Köp refill när det finns
 • Undvik engångsprodukter
 • Laga mat av matrester
 • Ge bort upplevelser istället för prylar
 • Minska matsvinnet
 • Minska plast i ditt hem
 • Minska kemikalier i ditt hem

Det finns många secondhandbutiker i vår region där du kan lämna in eller handla begagnade prylar. Vi tar även emot gamla kläder, prylar och cyklar på flera av våra Återbruk. Mer information om Insamling av föremål

Alla hushåll ska sortera

Du som bor i ett hushåll är skyldig enligt lag att sortera ut matavfall, returpapper, förpackningar, farligt avfall samt grovavfall och lämna det till återvinning. Matavfallet som du sorterat i den bruna matavfallspåsen lägger du i det bruna kärlet. Du kan även välja att hemkompostera ditt matavfall. Farligt avfall som exempelvis batterier, glödlampor och småelektronik lämnar du på Återbruket. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation eller på Återbruket.

Din kommun ansvarar för att allt hushållsavfall tas omhand och transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning. Det som inte går att återvinna går till energiutvinning och i sista hand till deponering (soptipp). Det gäller avfall från hushåll men också ”liknande avfall” från exempelvis restauranger, butiker, kontor etc. Kommunen ska också informera invånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material. Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor etc.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt.
En avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet.