VafabMiljös biogasanläggning

Miljöinformation VafabMiljö Biogas

2020

Vår fordonsgas som vi producerar och levererar har väldigt låg klimatpåverkan. Råvaran består till största delen av slam och matavfall och rester från spannmålstillverkning.

Klimatpåverkan

diagram som visar låg klimatpåverkan

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 14,8 g CO2ekv/MJ (LCA)

Råvaror

Förnybar energi Andel Ursprungsland
Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter 23,61 % Sverige
Fettavskiljarslam från restauranger och storkök 2,25 % Sverige
Slam från kommunalt reningsverk och enskilda avlopp 29,77 % Sverige
Rester från spannmålstillverkning 17,52 % Sverige
Rester från djurfodertillverkning 0,03 % Sverige
Flytande och fast avfall från livsmedelstillverkning 0,51 % Sverige
Vallgröda 0,01 % Sverige
Fast och flytande gödsel 13,31 % Sverige
Avfall från slakteri 6,01 % Sverige
Rå glycerin 0,50 % Danmark
Rå glycerin 2,52 % Tyskland
Fossil energi     
Naturgas 4,00 % EU mix

Säkerhetsdatablad fordonsgas (pdf)