Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Biogas och biogödsel

Biogas är metangas som framställts av organiskt material t.ex. matrester, avloppsslam, gödsel och växter. Biogasen bildas när materialet bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Denna process kallas för rötning och sker i en rötkammare.

Vafabmiljö äger en biogasanläggning som ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. I den anläggningen blandas matrester med fettavskiljarslam. Det tar ca 20 dagar för materialet att brytas ner. Ur rötkammaren får vi både biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle till bussar, sopbilar och personbilar. När vår egenproducerade biogas inte räcker till kompletterar vi med extern metangas. Under 2019 kompletterade vi med 26 procent naturgas. Vår ambition är att vara självförsörjande på biogas.

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle måste metanhalten i gasen vara högre än vad den är när den kommer ut ur rötkammaren. När gasen kommer ut ur rötkammaren innehåller den ca 65 procent metangas och ca 35 procent koldioxid. För att kunna fungera som fordonsbränsle behöver halten av metangas vara ca 97 procent. För att höja halten metan tvättas gasen i en uppgraderingsanläggning. Detta görs med hjälp av vatten på 10 bars tryck. Biogasen är därefter färdig att skickas till tankställen runt om i vår region.

Idag räknas biogas som ett av världens mest miljövänliga fordonsbränslen. Ett bränsle som dessutom produceras lokalt och bidrar till att sluta ett kretslopp där vi tar tillvara på resurser från samhället.

Begreppsförklaringar

Energiinnehåll i fordonsgas

Metangas från förnyelsebara energikällor

Metangas från fossila energikällor

Samlingsnamn för både biogas och naturgas

Jämfört med andra bränslen:

  • 1 kg fordonsgas = 13 kWh
  • 1 liter bensin = 8,94 kWh
  • 1 liter diesel = 9,80 kWh
  • 1 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin
  • 1 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel
Myllare som sprider biogödsel på åkermark Myllare som sprider biogödsel på åkermark

Biogödsel

Under rötningsprocessen bildas även biogödsel som används av lantbrukare för att tillföra viktiga näringsämnen tillbaka till jorden. Biogödsel är ett lokalproducerat alternativ till mineral- eller konstgödsel. Näringsmässigt är biogödseln ett fullvärdigt gödselmedel som ofta täcker grödans fosfor- och kaliumbehov. Biogödseln är kvalitetssäkrad enligt certifieringsregler SPCR120.

Dokument och länkar

Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Andra delar i artikelserien