Eldning av trädgårdsavfall

Sedan årsskiftet är det förbjudet att elda trädgårdsavfall hemma på tomten – i stället ska det komposteras eller lämnas till återbruket.

Från 1 januari i år gäller nya bestämmelser i avfallsförordningen. Direktivet från EU  handlar om återvinning men då det införts i den svenska avfallsförordningen har det påverkat möjligheten att elda.

Enligt Vafabmiljös avfallsföreskrifter får torrt trädgårdsavfall (löv och torrt ris) eldas i din trädgård om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. Det innebär att om en enskild kommun har begränsningar i hur eldning av trädgårdsavfall får ske, så gäller de framför Vafabmiljös avfallsföreskrifter.

Blommor och gräsklipp kan med fördel läggas i hemkomposten där det blir jord eller lämnas till återbruket för att bli biogas.

Det här gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun

Länkar – här kan du läsa mer

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.