avfallstrappan

Avfallstrappan

För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet ska tas om hand på bästa sätt för miljön.

Avfallstrappan kallas ibland även för avfallshierarkin och består av fem nivåer som stegvis beskriver hur avfall ska hanteras och behandlas. Det översta steget som vi strävar mot är att minska avfallet genom att förebygga att det uppstår avfall överhuvudtaget.

Minska Avfallet

Överst på avfallstrappan och det bästa för miljön är att försöka minimera avfallet som uppstår. Idag använder vi mer resurser än jorden kan producera vilket inte är hållbart. Vi behöver bli mer resurseffektiva och minska vår miljöpåverkan. Detta kan ske både genom att producenter utvecklar bättre tillverkningsmetoder och mer hållbara produkter, men också genom att vi förändrar våra konsumtionsmönster och blir mer medvetna om hur vi påverkar miljön när vi handlar nya saker. Läs mer om minska avfall här.

Återanvända

Att återanvända produkter är steget bättre än återvinning då vi kan laga, skänka bort eller sälja saker vi inte längre har behov utav. Att handla second hand och begagnat är riktigt bra för miljön eftersom vi inte behöver ta några nya resurser från jorden utan gör det mesta av det vi redan tagit. Det finns andra exempel på återanvändning, som att låna böcker på biblioteket, hyra eller låna saker istället för att köpa egna.

Återvinna

Om vi inte kan återanvända är målet att återvinna material i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen till att återvinning är bra och viktigt är att vi sparar mycket av jordens resurser, genom återvinning sparas dessutom mycket energi jämfört med nyproduktion av material. I Sverige har vi producentansvar på en mängd produkter för att stimulera producenterna att ta fram produkter som är lämpliga för återvinning. Producentansvaret innefattar bland annat batterier, bilar, däck, elektronik och lampor, förpackningar, returpapper och läkemedel.

Energiutvinna

Det som inte kan återvinnas eldas i förbränningsanläggningar där energin i materialen utvinns som el och värme. Hit kommer restavfallet, det som inte sorteras ut för återvinning.

Deponera

Om avfallet inte kan tas om hand på något annat sätt deponeras det på soptipp. Det är det sämsta alternativet och gäller avfall som inte kan användas som en resurs.