Digital anslagstavla

Den digitala anslagstavlan innehåller information om:

  • Direktionens kommande sammanträden och kallelse/dagordning till dessa
  • Justerade protokoll från direktionens sammanträden
  • Information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • Annan information som enligt lag ska meddelas på kommunalförbundets officiella anslagstavla

Sammanträden

2019

Protokoll direktionsmöte 2019-06-10 VafabMiljö Kommunalförbund

Anslag om justering till digital anslagstavla

Dagordning direktionsmöte VKF 2019-06-10

Protokoll direktionsmöte 2019-04-09 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll konstituerande direktionsmöte VafabMiljö Kommunalförbund 2019-02-27

Protokoll konstituerande direktionsmöte VafabMiljö kommunalförbund 2019-02-06

Protokoll konstituerande direktionsmöte 2019-02-06  – direktjustering §284, §288

2018

Protokoll direktionen 2018-11-29

Protokoll direktionen 2018-09-28

Protokoll direktionen 2018-06-01

Protokoll direktionen 2018-04-10

Protokoll direktionen 2018-02-14 inkl bilagor

Tidigare sammanträden och protokoll

2017

Protokoll direktionen 2017-12-19 inkl bilagor

Protokoll direktionen 2017-11-24 inkl bilagor

Protokoll direktionen 2017-10-02

Protokoll direktionen 2017-06-07

Protokoll direktionen 2017-03-30

2016

direktionen 2016-12-14
Protokoll direktionen 2016-11-24
Protokoll direktionen 2016-09-30
Protokoll direktionen 2016-05-24
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-03-07
Protokoll direktionen 2016-03-07
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-02-11
Protokoll direktionen 2016-02-11

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut som är fattat av VafabMiljö kommunalförbunds direktion skriver du till Förvaltningsrätten i Uppsala. Brevet ska dock skickas eller lämnas in till VafabMiljö kommunalförbund. Adress: Returvägen 20, 721 37 Västerås.

Överklagandet ska vara hos kommunalförbundet inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Skrivelsen med överklagan ska innehålla:

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.

Skrifelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvarig Registrator på VafabMiljö Kommunalförbund.

E-post: info@vafabmiljo.se