Handlingsplan för att minska flugor på Gryta avfallsstation

VafabMiljö har tagit fram en handlingsplan för att minska förekomsten av flugor på Gryta avfallsstation. Förra sommaren var det mycket flugor på flera håll i vår region och vi fick rapporter från flera boende runt omkring Gryta avfallsstation om onormala mängder flugor. Med hjälp av Anticimex genomförde vi då ett antal åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Årets handlingsplan syftar till att förhindra onormalt många flugor på avfallsstationen.

VafabMiljö hanterar olika sorters avfall med organiskt material på Gryta avfallsstation. År 2017 beskrevs av Anticimex som ett ”flugår” och det fanns helt enkelt goda förutsättningar för flugorna att föröka sig i det materialet föregående år.

I årets handlingsplan finns en rad åtgärder som ska bidra till att förhindra förra årets flugmängder på anläggningen. I handlingsplanen ingår framförallt förstärkta rutiner för hanteringen av avfall med organiskt innehåll. Anticimex har även installerat ljus- och indikatorfällor på anläggningen för att kunna analysera och bedöma mängden flugor. Vi följer upp läget veckovis genom möten och mätningar på anläggningen. Genom dessa åtgärder vill vi ta ansvar för vår påverkan på flugmängderna vid anläggningen, men flugor kan uppstå av fler anledningar till exempel vid skogsavverkning, gallring och markarbeten. Här nedan får du en del tips på vad du kan göra under sommarmånaderna för att minska uppkomsten av flugor hemma.

Nu hoppas vi på en skön sommar – utan för mycket flugor.

Tips!

Som privatperson finns det en del du kan göra för att undvika flugor. Sommar och värme gör att man kan behöva se till sina kärl lite grann för att det ska fungera bra och minska risk för lukt och flugor. Det gäller främst kärlet för matavfall.

  • Se över platsen där du har dina kärl. Är det möjligt att ha dem i skuggan så är det bättre än i direkt solljus.
  • Spola gärna ur dina kärl då och då. Då får du bort kladd som kan locka flugor. Du kan spraya lite ättika i kärlet om du har fått flugor. Eller strö lite släckt kalk i kärlet.
  • Var noga med att vika ihop papperspåsen med matavfall ordentligt innan du lägger den i kärlet, fyll inte påsen mer än till ¾-delar. Om matavfall rinner ut luktar det illa. Låt vått avfall rinna av i diskhon innan det läggs i påsen. Har du blött avfall kan du ta två påsar eller lägg en bit äggkartong eller tidningspapper i botten av påsen.
  • Gå ut med påsen ofta, minst 2-3 gånger i veckan under sommaren.
  • Använd påshållare. Den gör att avfallet ventileras och fuktighet minskar.

Ny taxa för latrin i Surahammar från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Den nya taxan antogs för Surahammar den 23 april i år. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 19. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 23 maj 2018.

Det här är våra abonnemang:

Budning  619 kr/kärl
Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.

 

Ändrad taxa för delat kärl

Nu blir det bättre för dig som delar kärl med grannen i Fagersta, Norberg och Hallstahammar. Taxan görs om så att den blir enklare och mer rättvis. Den nya taxan gäller från 1 juni 2018, med undantag för sommarabonnenter där nya taxan gäller från 1 maj 2018.

Varje hushåll kommer att betala en grundavgift medan hämtningsavgiften delas lika. Det här gör att fakturan kommer se annorlunda ut. För de flesta blir den totala avgiften lite lägre.

Varför?

Vi eftersträvar en rättvis, enkel och tydlig taxa och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är mer rättvist att ha samma princip i hela regionen för dig som delar kärl. Det är också enklare om alla hushåll betalar en och samma grundavgift och delar på hämtningsavgiften.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.

Taxan för Hemkompostering ändras 1 juni för dig som bor i Hallstahammar

Nu minskar vi prisskillnaden mellan abonnemangen Hemkompostering och Källsortering (brunt kärl) för att få en mer rättvis taxa. VafabMiljö föreslår att avgiften på sikt ska vara lika oavsett om kunden väljer att kompostera sitt matavfall själv eller lägga det i en brun tunna för både biogas och biogödsel.

Därför justeras avgiften för hemkomposterare med 300 kr per hushåll och år (25 kr/månad) så att den närmar sig avgiften för källsortering. För dig som har kvartalshämtning blir höjningen 200 kr/år och för dig som har halvårshämtning blir höjningen 100 kr/år.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på
e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.

Därför har vi byggt om på Återbruket i Surahammar

Det har skett en del förändringar på Återbruket i Surahammar som väckt en del frågor och funderingar. I nuläget har vi av säkerhetsskäl byggt om på Återbruket för att slippa stänga infarten vid körning med arbetsfordon inne på området. Genom att separera kunderna från arbetsytan på Återbruket, där det ofta kör tunga lastmaskiner, gör vi det säkrare och minskar olycksrisken.

Två vägval vid infarten

Vi har även underlättat för dig som enbart vill lämna trädgårdsavfall genom att hänvisa rakt fram direkt vid infarten. För dig som ska sortera olika sorters grovavfall hänvisar vi till vänster vid infarten. Se skyltar med anvisningar. På det här sättet skapar vi en bättre trafiksituation på Återbruket.

Mindre behållare för renare sortering

Avfallet sorteras numera i små behållare som succesivt töms av personalen för att minimera mängden avfall i varje behållare. Det blir på så sätt en renare sortering och personalen får bättre överblick av vad som ligger i behållarna och kan lätt plocka bort det som är felsorterat. Vi minimerar också olycksrisker som kunde uppstå vid det tidigare upplägget då kunden fick gå in i containern för att lämna avfallet.

Förpackningar flyttas ut

FTI-behållarna (förpackningar och tidningar) har flyttats ut utanför Återbrukets utfart, vilket underlättar för dig som endast vill sortera förpackningar. Vi slipper också tunga fordon inne på anläggningen då entreprenörer ska tömma behållarna.

Bestående koncept

Det här är ett nytt koncept som kommer vara permanent på Återbruket i Surahammar och förhoppningsvis även på fler Återbruk i framtiden.

Störningar på Returvägen – Vi bygger bättre och säkrare väg

Den 26 april startar arbetet med bland annat beläggningsarbete och att göra en säker övergång från cykelbanan vid kontoret. Det kommer därför vara begränsad framkomlighet vissa perioder. Sänk hastigheten och kör försiktigt.

Tack för visad hänsyn!

Ingen jordförsäljning på VafabMiljö

I år kommer VafabMiljö inte att producera eller sälja någon jord.
Eventuella kunder hänvisas till trädgårdsföretag och andra ställen som säljer jord.

Sommarhämtning 2018

Vi börjar sommarhämtningen från fritidshus vecka 18 eller 19, beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Sommarhämtningen pågår fram till vecka 38 eller 39.

Sopbilar med två fack

Ditt avfall hämtas med en sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. På så sätt blandas inte avfallet.

Ställ ut kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen. Tänk på att det måste vara minst 50 cm fritt utrymme runt om kärlen samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlet för att tömningen ska ske utan problem.

Låt kärlet/kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

För dig som har abonnemang Källsorterat

Har du abonnemang Källsorterat innebär det att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare samt ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.

Har du ingen påshållare kan du hämta en sådan på Återbruket. Där kan du också hämta papperspåsar när de tar slut.

Mer information om avfallsfrågor och abonnemang finns på vår hemsida vafabmiljo.se.

Från nästa år skickar vi inte ut något brev om sommarhämtningen, då hittar du informationen på vår hemsida.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 020-120 22 20 eller via e-post kundservice@vafabmiljo.se

Med önskan om en trevlig sommar!

 

Illustratör: Tobias Flygar

Från den 5 maj tackar vi nej till säckar på Återbruken

Allt avfall som du lämnar på Återbruket ska sorteras och lämnas löst i containrarna. Genom att tömma säckarna kan mer avfall återvinnas och farligt avfall kan hanteras rätt. På så sätt minskas miljöbelastningen. Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm eller aska. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Vi är duktiga på att sortera men avfallet på Återbruken kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många slänger avfall i sopsäckar. Mycket kan gömma sig i säckarna; sprutor, vassa föremål, elektronik och farligt avfall. Det är inte bara en risk ur ett miljöperspektiv utan också en fara för våra medarbetare på Återbruken. Därför tackar vi nej till säckar på Återbruket från den 5 maj i år.

Lätt att göra rätt

För att du som kund på Återbruket ska, på ett enkelt och smidigt sätt, sortera ditt avfall rätt, kommer bemanningen på Återbruken öka under införandet av ”Töm säcken”. Du hittar information här på vår webb, det kommer annonseras i dagspress, vi kommer informera extra på Återbruken och det kommer skickas brev till företagskunder.

Några tips på hur du kan sortera lättare

  • Tänk på att sortera ditt avfall redan ”vid källan”, t ex i köket, garaget eller förrådet. Är du osäker hur du ska sortera? Fråga efter vår sorteringsguide på Återbruket eller kolla in sorteringslistan på vår webb.
  • Säckar, eller annat emballage, ska bara användas till att forsla avfallet. När du tömt emballaget i rätt behållare på Återbruket tar du med dig säcken hem för att kunna använda igen eller lägger den i kärlet för plaståtervinning.
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till Återbruket.
  • Gör det till en rutin att besöka Återbruket när du t ex åker och handlar. Då behöver du inte samla på dig så mycket grov­avfall och det blir lättare och smidigare att lämna avfallet.
  • Fråga personalen på Återbruket! Vi finns för att hjälpa dig.

Frågor och svar om Töm säcken

Har du frågor? Klicka på länken och läs vår Frågor och svar för Töm säcken på Återbruken (PDF-fil)

 

Ny taxa för latrin från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Detta gäller för kommunerna; Västerås, Enköping, Sala, Heby, Arboga, Köping och Norberg. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 14. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 20 april 2018.

Det här är våra abonnemang:

 Budning  619 kr/kärl
 Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
 Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning.
Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.