Från avfall till resurs

I stället för att slänga avfallet ska det bli en resurs i samhället. Vafabmiljö samarbetar med kommunerna i Västmanland samt Heby och Enköping, för att nå upp till målen i den gemensamma Avfallsplanen. Det handlar om allt från att minska avfallet i förskolorna till att kommunerna ska göra mer hållbara inköp.

Avfallsplanen är en gemensam plan för alla Vafabmiljös tolv medlemskommuner. Syftet med planen är att minska avfallsmängderna, som i stället ska ses som en resurs som cirkulerar i samhället. 

– Förr slängde vi människor det vi inte ville ha på tippen. Idag försöker vi återanvända och återvinna mer för att undvika att stora mängder skräp uppstår, säger Johanna Olsson, avfallsstrateg på Vafabmiljö. 

Enligt lag måste alla kommuner ha en avfallsplan. Den ska vara framåtblickande och beskriva kommunens åtgärder för att minska avfallet. Planen ska också redogöra för vad som ska göras med det avfall som ändå uppstår. Avfallsplanen utgår från EU:s avfallstrappa, som styr hur avfallet ska tas om hand i EU. Trappan innehåller fem steg. Det handlar om att först och främst försöka minimera avfallet, därefter återanvända avfall i så stor utsträckning det går. När inte det är möjligt: återvinna. Nästa steg är att utvinna energi och allra sist om inget av de tidigare stegen går att genomföra: deponera. 

Vafabmiljös avfallsplan innehåller 10 olika målområden och 84 olika aktiviteter som ska bidra till att målen nås. Många aktiviteter ansvarar Vafabmiljö för, och utför på egen hand, och en del är medlemskommunerna själva ansvariga för att utföra. 

Ökad medvetenhet krävs 

Målområde 1 och 2 handlar om att minimera avfallet och återanvända mer. För att nå målen krävs ökad medvetenhet och förändringar i samhället. Avfallsplanen innehåller en rad aktiviteter som ska hjälpa kommunerna i rätt riktning. 

– Ett exempel är att vi hjälper inköpsavdelningarna på kommunerna att se över hur de jobbar med inköp. Vi vill att de ska kunna köpa återbrukat och återanvänt material. Ta till exempel arbetskläder, där är det önskvärt att leverantören ska kunna laga kläderna om de har gått sönder, i stället för att kommunen ska köpa nya. Under året har vi som plan att stötta inköpsavdelningarna att hitta de rätta formuleringarna för att skriva om sina riktlinjer, så att inköpen kan bli mer hållbara, berättar Johanna.  

En annan aktivitet som några kommuner jobbar med är återbruk i skolorna. Om möbler ska bytas ut i ett klassrum ska de göras tillgängliga för andra skolor i närområdet i stället för att slängas. 

– Det här kräver ett nytt tänk. Exempelvis är det bra om stolar i kommunens skolor har samma färg, då blir det smidigare att byta ut en trasig stol till en begagnad, men ändå få ett enhetligt resultat, säger Johanna. 

Avfallssnål förskola 

Att förebygga och minska avfallet är en viktig del av Avfallsplanen. En metod för att arbeta avfallsförebyggande är Göteborgs stads koncept Avfallssnål förskola, skola och äldreomsorg. Konceptet har spridit sig utanför Göteborg och ett av Vafabmiljös mål i Avfallsplanen är att 10 verksamheter i medlemskommunerna ska använda modellen. 

Den innehåller checklistor och praktiska tips om allt från hur man förebygger pappersavfall till rutiner för att återanvända möbler. I ett pilotprojekt har en förskola och ett äldreboende, i Vafabmiljö-regionen, jobbat efter Göteborgsmodellen för att minska avfallet i sina verksamheter. 

– Vi har gjort små förändringar i vår verksamhet som ändå kan göra skillnad, säger Helena Larsson på förskolan Skogsgläntan i Fagersta (läs mer om Skogsgläntan på nästkommande sida). Målområde 3 i Avfallsplanen handlar om att underlätta för invånarna att bli bättre på att återvinna. 

– Det behöver vi invånare bli bättre på. I år har vi på Vafabmiljö fått ansvaret för insamling av förpackningar i kommunerna. Vi har tagit fram kärl som ska förenkla för kunderna att sortera förpackningar hemma (läs mer om detta på sid 33). Syftet är att minska restavfallet, berättar Johanna. 

Hållbar utveckling 

Område 5 i avfallsplanen handlar om deponering. 

– Här har vi kommit långt. Det finns lagstiftning som säger att avfall inte längre får deponeras. Vi inom avfallsbranschen blir hela tiden bättre på att ta hand om olika material. Några exempel är gips och isolering från husbyggen som tidigare hamnade på deponi. Det kan vi nu återvinna – vilket betyder att vi flyttat materialen f lera steg uppåt i avfallstrappan – från deponi till återvinning. 

Sammantaget händer det mycket i arbetet för att nå målen i Avfallsplanen. Både Vafabmiljö och kommunerna följer upp delmål och aktiviteter varje år. Målet är en hållbar utveckling i samhället. 

Fakta Avfallsplanen 

 • Avfallsplanen är en gemensam plan för alla Vafabmiljös tolv medlemskommuner. Det handlar om alla kommuner i Västmanland, samt Heby och Enköping. 
 • Syftet med planen är att minska avfallet och i stället låta det bli en resurs i samhället. 
 • Avfallsplanen består av 84 aktiviteter som ska bidra till att målen ska nås.

   

Några av delmålen i avfallsplanen 

 • Avfallsmängderna ska minska med 7 procent per person 2030 jämfört med 2020. 
 • Matsvinnet i kommunala verksamheter ska minska med 50 procent till 2030, jämfört med 2021. 
 • År 2030 ska minst 80 procent av invånarna uppge att det är enkelt att lämna saker för återanvändning och enkelt att konsumera medvetet. 
 • Senast 2030 sorteras 60 procent av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.

   

Visste du att… 

Det vanligaste skräpet som städas upp från gatorna i Sverige är cigarettfimpar, som svarar för 62 procent av allt skräp. 

Tips! 

Läs mer på vafabmiljo.se/avfallsplanen om avfallstrappans alla steg och våra mål. 

 

Text: Sanna Casson 

Relaterade artiklar