Varför kommer inte sopbilarna fram när andra stora fordon gör det?

En fullastad sopbil väger ca 25 ton. Chauffören gör bedömningen utifrån sin arbetsmiljö och vägens skick beroende på årstid om det går att köra säkert. Då sopbilen åker på vägen åtminstone varannan vecka påverkar det vägens skick och bärighet. Hämtnings- och transportväg ska vara utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samma krav gäller även enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall. Backning får av säkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl inte förekomma annat än i undantagsfall och då endast korta sträckor. Backning är inget körsätt utan får endast göras vid vändning. Vändmöjlighet ska finnas. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är ansvarig för att gång- och transportväg hålls i framkomligt skick. Gång- och transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet avlämnas på annan plats. Trafikförordningen [https://lagen.nu/1998:1276]