Varför höjer ni avgiften för insamling av restavfall?

Svar: Det är en önskvärd miljöstyrning då restavfallet är dyrt att behandla, eftersom 100 procent av det insamlade restavfallet går till förbränning. Vi vill med höjningen uppmuntra fler att sortera ut sitt matavfall och sina förpackningar så att mängderna restavfall minskar – allt i enlighet med avfallsplanens mål.