Vad har du för rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

 

Du har också rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

 

Rätten att bli raderad kan vara aktuellt om:

  • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • personuppgifterna har behandlats olagligt.