Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och gällande lagstiftning, till exempel arkivlagen.