Hur följer vi upp Avfallsplanen?

Vafabmiljö följer årligen upp hur förändringar/trender, för att nå mål och delmål, skett under föregående år. En uppföljning med diskussion om åtgärder sker varje tertial i förbundsledningen. Medlemskommunerna följer själva upp hur de arbetar med de aktiviteter som de själva är ansvariga för att utföra. Uppföljningen sker på olika sätt i respektive kommun.