Risk för förseningar på grund av snö och halka

Webbinarium med plasten i fokus

Tid: 17 maj 08:30
- 17 maj 10:30

Plats:

Välkommen till en digital träff mellan kommunerna inom Vafabmiljö för att inspireras och sprida goda exempel för att minska plasten i avfallet. Målgruppen för webbinariet är miljöstrateger/miljösamordnare, tjänstepersoner som jobbar med inköp/upphandling, samt kommunens kontaktperson till Vafabmiljö och andra som är intresserade och engagerade i frågan.

Anmälan

Anmälan och frågor ställs till johanna.olsson@vafabmiljo.se eller på 021-39 35 73.

Bakgrund

Varje år används drygt 1,6 miljoner ton plast i Sverige och användningen ökar. Endast 15 % av de plastförpackningar som sattes på marknaden år 2020 kunde återvinnas. 80 % av plastavfallet går till förbränning med energiutvinning eller används som bränsle i industrin. Energiutvinning av plast ger upphov till koldioxidutsläpp.

Enligt Naturvårdsverket kommer 5 till 10 % av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp från produktion och förbränning av plast. Samverkan mellan olika aktörer pekas ut som en nyckel för att lyckas med de förändringar som är nödvändiga.

Kommunerna inom Vafabmiljö kommunalförbund har en gemensam Avfallsplan som sträcker sig fram till 2030. Avfallsplanen är uppbyggd utifrån Avfallstrappan och innehåller mål som bidrar till att minska avfallsmängderna och att öka återvinningen.

  • Mål 1.1 – Avfallsmängderna ska minska med 7% per person 2030 jämfört med 2020.
  • Mål 3.1 – Senast 2030 sorteras 60% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.
  • Mål 4.1 – Senast 2030 energiåtervinns maximalt 35% av insamlat hushållsavfall genom förbränning.

Vid detta webbinarium kommer ni bland annat få ta del av Västerås stads arbete för en hållbar plastanvändning och Mälarenergis perspektiv på avfallet.

Program

08:30 Välkomna! Presentation av oss som är här idag, bakgrund och syfte med webbinariet.
Johanna Olsson, Vafabmiljö

08:45 Att navigera mellan det alla vill ha (energi) och det ingen vill ha (avfall och klimatpåverkan).
Marianne Allmyr, Energistrateg Mälarenergi: ”Plastavfall uppkommer i slutet av en komplex värdekedja och problemet kan inte lösas enbart genom åtgärder i det sista ledet. Vi behöver arbeta på andra sätt i hela värdekedjan för att få andra resultat än de vi har uppnått hittills.”

09:15 På väg mot en hållbar plastanvändning i Västerås. Eva Kruse, plastsamordnare Västerås stad: ”Västerås handlingsplan och vägledningar för en hållbar plastanvändning ska ge tydlig styrning och gemensamma prioriteringar för minskad användning av onödig plast och plast med skadliga ämnen.”

09:45 Bensträckare (10 min)

09:55 Plasten på Återbruken, från förbränning till återvinning. Johanna Olsson, Avfallsstrateg Vafabmiljö: ”År 2021 skickades nästan 5000 ton plast från återbruken till förbränning. Vad kan Vafabmiljö göra för att mer kommunplast ska återvinnas?

10:15 Avslutning och sammanfattning

10:30 Slut

Johanna Olsson
Avfallsstrateg