Avfallstaxa

Avfallstrappan Foto: Per Groth www.pergroth.com

Tillsammans är vi starkare. De tidigare tolv olika taxorna är nu en gemensam och vi styr mot bättre miljö och klimat. De tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby bildade 2015 kommunalförbundet VafabMiljö. Det främsta skälet är att vi tillsammans har större möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar avfallshantering i hela regionen. Ett samarbete som ska gynna både samhället och den egna plånboken.

Avgifterna styr tydligare mot det som är bra för miljön, där du själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i soppåsen.

Med den nya taxan har vi utvecklat vårt utbud av abonnemang. För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar. Om du har hemkompost eller avfallskvarn kan du dessutom välja att få hämtning var tredje månad.

Jag vill ändra mitt abonnemang

Under Abonnemang och tjänster kan du läsa mer om de olika abonnemangen vi erbjuder och göra din ansökan direkt via webben eller skriva ut blanketter och skicka in.

Frågor och svar om den nya taxan

Med hjälp av den nya taxan uppmuntrar vi till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi styr även mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och vi inför nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna. Med den nya taxan balanseras priser och kostnader för alla i regionen. Den som bor långt ute på landet ska inte behöva betala mer än den som bor i stan. Det innebär att avgiften ökar för en del medan den minskar för andra.

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av kommunalförbundets deponier då de inte längre används. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall.

Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Det innebär att en del av kommunerna i regionen får en höjd taxa medan andra får en lägre. Generellt blir taxan dock lite högre än tidigare.

Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, mellan, stort och 4-hjuligt. Det lilla kärlet har en storlek på 140 liter, mellan på 190, stort på 370 och det 4-hjuliga på 660. Tidigare har vi haft olika storlekar på kärlen i olika kommuner vilket innebär att en del har kärl som skiljer sig mot dessa standardstorlekar. Till följd av införandet av taxan kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen går sönder. Kärl för matavfall finns i storlekarna 140 liter samt 240 liter.

Om du bor i Fagersta, Surahammar, Skinnskatteberg, Enköping, Heby eller Norberg kan du på din faktura se att grundavgiften skiljer sig mot den nyligen beslutade taxan. Det är helt i sin ordning. Det är nämligen så att din kommun har haft överskott i avfallsverksamheten under tidigare år. Det överskottet ska nu betalas tillbaka till dig och dina grannar. Återbetalningen sker genom att grundavgiften inte kommer att höjas till beslutad nivå på en gång, istället kommer den stegvis att höjas under ett antal år.

Kostnaderna för förbränning av avfall har ökat snabbare än vad taxenivåerna har justerats under de senaste åren. För att avfallshanteringen ska kunna bära sin egen kostnad måste taxorna balanseras och generellt höjas. Taxan är miljöstyrande – små kärl och långt intervall mellan hämtningarna, det vill säga mindre mängder restavfall, premieras. Är du bra på att sortera ut förpackningar och matavfall så ska det märkas på fakturan. Du kan läsa mer om dina möjligheter under rubriken Utvecklat utbud av abonnemang

Taxa för tömning av slam består nu av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. Den nya taxan ska vara rättvis och hushållen ska betala de faktiska kostnaderna som finns för slamtömning på den aktuella anläggningen. Därför har vi bland annat anpassat avgiften för slangdragning så att den nu är uppbyggd på samma sätt i alla kommuner. I vissa kommuner har man tidigare subventionerat vissa avgifter, exempelvis slangdragning, bomkörning eller behandling. I det nya upplägget tydliggörs vad de olika delarna i slamtömning faktiskt består av och hur mycket det kostar.

Tidigare har varje kommun haft ett eget regelverk för tömning av slam från små avloppsanläggningar. Sedan 1 januari, för Enköping, Norberg, Västerås och från 1 april, för Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammar, gäller ett och samma regelverk och taxa i tio kommuner. Det betyder att i vissa kommuner ser konstruktionen av avgiften annorlunda ut mot tidigare.

Tidigare har varje kommun haft eget regelverk för tömning av slam från små avloppsanläggningar. Sedan 1 januari eller 1 april 2020 gäller ett och samma regelverk och taxa i tio kommuner. För att kunna få en bra logistik och effektivitet vilket också är bättre för miljön, så har entreprenören enligt regelverket 5 arbetsdagar på sig att utföra en budad tömning. Det kan således innebära att tömningen kan ske på annan veckodag än tidigare. I många kommuner har detta varit praxis sedan länge, nu blir det lika för alla.

Taxan – här kan du läsa hela dokumenten

I taxedokumenten nedan kan du läsa mer ingående om den nya taxan.

Taxedokument för:
Enköping, Heby, Norberg, Sala och Västerås (gäller fr.o.m. 1 januari 2020) samt Fagersta, Skinnskatteberg och Surahammar (gäller fr.o.m. 1 april 2020).

Taxedokument för: 
Hallstahammar (gäller fr.o.m. 1 april 2020).

Taxedokument för:
Arboga, Kungsör och Köping (gäller fr.o.m. 1 april 2020).

Vad ingår i taxan?

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Här kan du se vad som ingår i avfallstaxan.

  • Kundservice
  • Information
  • Planering och utveckling av avfallshanteringen
  • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
  • Våra 18 Återbruk
  • Transporter för att hämta och behandla avfall
  • Driftskostnader för våra anläggningar
  • Behandling av avfall som sortering, krossning och rötning
  • Kärl för mat- och restavfall
  • Matavfallspåsar och påshållare

Nationell avfallsplan och EU-direktiv visar vägen

Avfallsmängderna fortsätter att öka och dagens användning av resurser är inte hållbart. Idag utnyttjas 60 procent av världens ekosystem på ett sätt som inte är hållbart. Även om vi gör mycket i Sverige så räcker det inte. Vi behöver öka takten i omställningen för att minska det ekologiska fotavtrycket.
Läs mer om den Nationella avfallsplanen och EU-direktivet hos Naturvårdsverket.