Sophämtning

Matavfall och restavfall från villor hämtas med tvåfackade bilar. Dessa bilar hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas.

När sker tömningen?

Det är VafabMiljö som ansvarar för insamling av hushållsavfall i Västerås kommun. Om du vill veta vilken veckodag sopbilen kommer, ring eller skicka e-post till Kundservice.

Vem kan få sophämtning?

I Västerås kan fastighetsägarna välja mellan två olika abonnemang, beroende på hur man vill sortera matavfall. I dagsläget har cirka 95 procent av västeråsarna abonnemang Källsorterat.

Som villaägare, flerbostadshusägare och du som har ett fritidshus väljer vilken abonnemang du vill ha. Du väljer även hur ofta du vill ha dina sopor hämtade. Vanligast är hämtning var 14-dag för villahushållen och fritidshus och varje vecka för flerbostadshus.

Har du en verksamhet så ska avfall som är ”med hushållsavfall jämförligt avfall” också hämtas av våra entreprenörer .

Hur går det till?

Bor du i villa hämtas ditt matavfall och restavfall av särskilda sopbilar som har två fack. Bilarna hämtar två sorters avfall vid samma tidpunkt utan att avfallet blandas. Hushåll som berörs av detta har fått information om det från kommunen.

Så här placerar du ditt kärl för avfall (sidlastare)

 • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe, oftast vid fastighetsgräns.
 • Bilens griparm har en räckvidd på 1,6 meter. Därför måste kärlen placeras inom detta avstånd från körbanan.
 • Kärlen får inte hindra gång- och cykeltrafik.
 • Kärlen ska stå så att locket öppnas mot gatan.
 • Ställ fram kärlen senast kl 7.00 på hämtningsdagen.
 • Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
 • Runt och mellan kärlen ska det vara 0,5 meters fritt utrymme från trädgrenar och buskar eller annat som kan störa hämtningen.
 • Ovanför kärlen ska det vara 4 m fritt utrymme.
 • Undvik lukt och andra problem genom att ställa kärlen i skugga de dagar då det inte är hämtning.

Kärlen ska stå framme från klockan 07.00 på hämtningsdagen. Placera det gröna kärlet för restavfall till höger om det bruna kärlet för matavfall, sett från gatan, om du har två kärl. Låt dem stå kvar tills de har blivit tömda.

Så här placerar du som har valt manuell hämtning ditt kärl

 • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlet/ kärlen står med handtaget ut mot gatan.
 • Kärlet/kärlen ska stå på plan och hårdgjort yta (som asfalt, betong eller liknande)
 • Dragvägen, det vill säga från kärlets hämtställe till sopbilens angörningsplats, ska vara plan och hårdgjord (asfalt, betong eller liknande).
 • Dragvägens lutning får inte överstiga 1 meter på 12 meter.

Tänk på oss som hämtar ditt avfall!

 • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
 • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
 • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
 • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvara för att rengöra kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet för matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen, vi kan därför debitera budningsavgift vid reklamation och ny tömning.

Tänk på att göra rent dina kärl då du flyttar från fastigheten.

Hämtning från områden med flerbostadshus

För hushåll i flerbostadshus är det fastighetsägaren och VafabMiljö som tillsammans kommer överens om hur hämtningen ska ske. Idag finns ett flertal olika system i flerbostadsområden: sopnedkast, sophus, sopskåp, container med mera.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus som bara används under sommaren hämtas avfallet fyra månader mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka med start antingen v 18 eller 19. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Går ditt kärl sönder, kontakta kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.