Brunt och grönt kärl

Abonnemang och avgifter

I Surahammars kommun kan välja mellan abonnemang Källsortering, Matavfallskvarn eller Hemkompostering. Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen sorterar du matavfallet. När påsen är full lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. De är speciellt framtagna för att tåla viss väta. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? Du kan hämta nya påsar på Återbruket. Där kan du också hämta påshållare. Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna påsar eller påshållare kan du prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Abonnemang Matavfallskvarn

I abonnemang Matavfallskvarn ingår en matavfallskvarn installerad i köket (vilket kräver anslutning till det kommunala spillvattennätet) och ett grönt kärl för restavfall. Du använder då matavfallskvarnen för ditt matavfall och det gröna kärlet för ditt restavfall.

Obs! För frågor kring din avfallskvarn kontakta Surahammars kommunalteknik på telefon 0220-467 00 eller e-post info@suratek.se.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste anmälan hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om hemkompostering.

Restavfallet lägger du i kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

 • när ägarbytet sker
 • ditt namn, adress och personnummer
 • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

 • Småhus: Fast avgift hämtning av matavfall 876 kr/hushåll
  Småhus: Fast avgift hämtning av restavfall 1 273 kr/hushåll
 • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av matavfall 351 kr/lägenhet
  Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av restavfall 587 kr/lägenhet
 • Fritidshus: Fast avgift hämtning av matavfall 365 kr/hushåll
  Fritidshus: Fast avgift hämtning av restavfall 529 kr/hushåll
Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I tabellen är fasta avgifter inräknade.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Avfallskvarn
140 liter 3129 kr 5402 kr 2673 kr
240 liter 3524 kr 5720 kr 3034 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Surahammar

Avfallstaxa Surahammar småhus och fritidshus

Avfallstaxa Surahammar flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa inkl latrin Surahammars kommun 2018