Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag på särskild blankett.

Blanketter för respektive ansökan hittar du i menyn till vänster eller direkt via länkarna nedan.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden som avgörs av hur många som delar kärl samt storlek på kärlen. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering. VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande. Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall om:

  • fastigheten bebos permanent av högst två personer
  • allt matavfall hemkomposteras eller källsorteras
  • restavfallet ryms i det minsta kärlet för restavfall utan att det blir överfullt så att locket inte går att stänga.
  • inga olägenheter ur hälso- och miljösynpunkt uppstår som kan bero på det förlängda hämtningsintervallet.

Du skickar in anmälan minst en månad innan du vill att det förlängda hämtningsintervallet ska börja gälla.

Blankett för ansökan om Förlängt hämtningsintervall hittar du här.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Blankett för Uppehåll i hämtning hittar du här.

Eget omhändertagande av latrin

Om du själv vill kompostera latrin hemma ska du ansöka hos miljö- och byggnadsnämnden i Fagersta kommun. Du når dem via e-post info@fagersta.se eller på telefon 0223-440 00.