Farligt avfall

De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall.

Vi har praktiska och företagsanpassade lösningar som hjälper dig att uppfylla alla myndigheters miljökrav när det gäller farligt avfall. Vi kan också ge råd och utbilda ditt företags personal så det inte uppstår några arbetsmiljöproblem i den interna hanteringen. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.

När du lämnar farligt avfall behöver du fylla i en avfallsdeklaration. Ring kundservice på 021-39 35 00 för att beställa deklarationen, de kan även ge information om mottagningskostnad. När deklarationen är ifylld ska den registreras hos oss, därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du lämnar avfallet.


Rådgivning

Om ditt företag genererar farligt avfall kan vi hjälpa dig. Vi tar hand om hela kedjan, från bedömning och hur det ska hanteras till att transportera och ta hand om det. På ett säkert och miljömässigt vis, såklart.

Vi arbetar bland annat med:

  • Information och rådgivning
  • Insamling av farligt avfall
  • Mellanlagring
  • Utbildning av din personal
  • Godkännande av transportörer
  • Övervakning av insamling och transporter
  • Kontroll av att avfallet hamnar hos godkända mottagare

Spillolja

Vi tar emot spillolja som du vill bli av med omgående. Om det inte är bråttom kan du få en billigare hämtning när du är med i vår ”runda” för hämtning av spillolja.

Antingen hämtar vi spilloljan omgående eller också är du med i vårt system för hämtning av spillolja.

Om det inte är bråttom så ombesörjer vi ursugning av din tank eller dina fat inom 4 veckor. Du betalar en fast kostnad oavsett var hämtningen sker. Kostnaden beror på den mängd du levererar samt eventuellt tillägg för fatsugning.

Självfallet kan du också ”buda” din spilloljetömning. Med det menas att du ringer till oss och vi hämtar då så snart vi kan. Då betalar du en timkostnad för transporten samt ordinarie behandlingskostnad. Vill du att vi hämtar dina fat med spillolja, så gäller anvisningarna under ”Styckegods”.

Spilloljan sänds vidare till återvinning. Därför kan vi hålla lägsta kostnad.

Vill du läsa mer om hur vi tar hand om spillolja har vi tagit fram en broschyr: Oljestationen på Gryta avfallsstation i Västerås (pdf).


Styckegods

Vi tar emot styckegods i form av fat, dunk eller liknande. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med märkning och rådgivning.

Tänk också på att inte fylla faten till mer än 90 procent, då undviker vi att kemikalier sprutar ut när faten öppnas. Emballage och förpackningar måste vara hela, rena och väl tillslutna vid avhämtningen. Avfallet transporteras till VafabMiljös mellanlager för farligt avfall på Gryta avfallsstation i Västerås.

Om du har en större mängd, och tillstånd att lagra ditt farliga avfall, så kan vi ombesörja transport direkt till slutbehandling. Vi hjälper dig med den särskilda märkningen som blir nödvändig.

Småkemikalier

Små mängder farligt avfall i förpackningar som väger mindre än 10 kg kallas ”småkemikalier”. Vi hjälper dig att sortera och märka dina kemikalier på ett korrekt sätt, kontakta någon av våra säljare för mer information så hjälper vi dig.


Bulkleverans

De större avfallsmängder som levereras till oss i bulk (tank, container) är oljeblandat vatten från bilvårdsanläggningar, oljeavskiljare och liknande samt oljeskadad jord.

För att få en bättre hantering av oljeblandat vatten har VafabMiljö byggt en mottagningsanläggning som avskiljer återvinningsbar olja från grovt material och vatten. Oljestationen ligger på Gryta avfallsstation i Västerås.

Mellanlager för vissa avfallstyper

Vissa avfallstyper som lämpar sig för bulktransport kan inte slutbehandlas vid våra anläggningar. Dit hör spillolja, emulsioner, lösningsmedel, ytbehandlingsbad, ridåvatten m m. För spillolja och emulsioner finns dock mellanlager inom vår region.

Transport direkt till slutbehandling

Övriga avfallstyper lämpar sig mindre för mellanlagring. Då ordnar vi istället transport direkt till slutbehandling. Tänk på att ju större mängder du kan sända iväg per tillfälle, desto förmånligare blir det för dig.


Vad händer med det farliga avfallet?

VafabMiljö ansvarar för att det farliga avfallet tas omhand på bästa sätt. Vi har utbildade kemister med specialinriktning inom farligt avfall, ett väl utvecklat transportnät med godkända transportörer och moderna anläggningar inom regionen.

Det farliga avfallet transporteras direkt eller via våra mellanlager till en behandlingsanläggning. En del avfall kan vi ta hand om här i regionen. Andra typer transporteras till särskilda anläggningar för avfallsbehandling. En del avfallstyper kan renas och återvinnas, till exempel olja och vissa lösningsmedel.

Mellanlager

På mellanlagret för farligt avfall lagras gods förpackat i fat, dunk eller säck i avvaktan på borttransport till slutlig behandling. Mellanlagret består av fem stycken pallställ. Pallställen är fackindelade med en speciell märkning för varje fack. Inkommande avfall är deklarerat och riskbedömt innan det tas emot. Vid denna riskbedömning beslutas i vilket fack godset ska placeras.

Placeringen styrs av avfallets kemiska egenskaper. Avfall med samma egenskaper förs samman i närliggande fack. Avfall som kan reagera med varandra hålls åtskilda i olika pallställ. Brandfarliga kemikalier hålls långt ifrån kemikalier som utvecklar giftig gas vid brand.

Då vi fått in tillräckliga mängder för att fylla ett fordon transporteras kemikalieresterna till lämpligt behandlingsföretag.