Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Norsa Värmeverk, Köping

På Norsaverket i Köping energiåtervinns avfallet genom förbränning.

Vafabmiljö ansvarar även för drift och underhåll av Köpings kommuns anläggning för produktion och distribution av fjärrvärme som är sammanbyggd med avfallsförbränningen.