Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan är ett av de viktigaste instrumenten som en kommun har för att driva på utvecklingen inom avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan och göra det på ett sätt som ger god service till våra kunder och som är kostnadseffektivt.

I Sverige har varje kommun ansvar för insamling och behandling av kommuninvånarnas avfall, dvs det som hushållen slänger i soppåsen, i den bruna påsen, det grovavfall som de kör till Återbruken och för farligt avfall. Kommunen har även ansvar för att upprätta en renhållningsordning (bestående av en avfallsplan och föreskrifter) samt renhållningstaxa.

2015 ombildades VafabMiljö till ett kommunalförbund och har därmed successivt tagit över detta ansvar från medlemskommunerna. I VafabMiljö ingår tolv kommuner – hela Västmanland samt Enköping och Heby. Det innebär att VafabMiljö nu har hela det kommunala avfallsansvaret från insamling och transport till behandling och återvinning samt även för information och planering.

Detta är med andra ord det perfekta tillfället att ta ett helhetsgrepp om avfallshanteringen i regionen och planera för framtiden. Tillsammans med våra medlemskommuner har nu VafabMiljö påbörjat arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla perioden 2019 – 2030. Hur vill vi att avfallshanteringen ska se ut om 5 år, 10 år eller 20 år? Hur kan vi uppmuntra till en mer hållbar livsstil som genererar mindre avfall? Hur kan vi öka materialåtervinningen? Hur påverkar samhälls- och teknikförändringar avfallshanteringen? Hur ska Återbruken se ut och användas i framtiden?

Syftet med avfallsplanen är att sätta mål för hur avfallshanteringen ska förbättras och hur vi tillsammans kan ta ett steg upp i avfallstrappan. Vi ska också ta fram aktiviteter och åtgärder som gör att vi kan nå dessa mål. För att kunna göra det behövs ett brett samarbete. Tillsammans med VafabMiljös kunder och medlemskommuners politiker och tjänstemän behöver vi ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra idag, vad vi ska prioritera, hur vi ska inspirera till ökat återbruk och mycket annat. Vad tycker du om avfallshanteringen i regionen och vad kan vi tillsammans göra för att bli ännu bättre? Tyck till på Let’s talk rubbish!

Den nya regionala avfallsplanen kommer, när den är antagen, att ersätta de nuvarande kommunala avfallsplanerna (totalt nio stycken) och den nuvarande regionala avfallsplanen och bli helt gemensam för alla tolv kommuner i VafabMiljö kommunalförbund.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt