Läs om förslaget till Renhållningsordningen på flera språk

illustration: Emelie Söderlund

Somaliska

Arabiska

Finska

Engelska

Utställning av ny Renhållningsordning

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Eftersom att vi på VafabMiljö har tagit över den strategiska planeringen är det vi som ansvarar för framtagandet av avfallsplanen.

Syftet med avfallsplanen

Avfallsplanen ska bidra till att vi i regionen blir bättre på att minska vårt avfall. Det avfall som ändå uppstår ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Syftet med planen är att blicka framåt och beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. Genom arbetet med att uppnå mål i avfallsplanen bidrar vi till att även regionala, nationella och globala mål uppnås.

Utöver löpande arbete med planen kommer utvärdering och även uppdatering ske 2022, 2026 samt 2030.

Målområden

De målområden avfallsplanen fokuserar på är Minimera, Återanvända, Återvinna, Energiutvinna, Deponera, Nedskräpning, Kommunal planering, Farligt avfall, Kundnöjdhet och Ekonomi.

Syftet med föreskrifterna

Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur hushållsavfall som uppstår i kommunerna ska hanteras. Här anges förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna samlas in och tas omhand.

Hur vill du ha det i framtiden?

Här på kampanjsajten ”Den nya avfallsplanen” kan du läsa mer om de mål som vi har satt upp. Gå in via den gröna rutan i högerspalten ”Let’s talk rubbish” och tyck till! Du hittar även hela avfallsplanen och dess föreskrifter på startsidan.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt