Vad kan gamla deponier användas till?

När en deponi är sluttäkt kan ytan användas för att gynna den biologiska mångfalden genom till exempel plantering av ängsväxter eller genom att göra åtgärder för att insekter ska trivas. Större växtlighet är inte tillåten då trädens rötter kan tränga igenom tätskiktet. Det går också att använda ytorna för friluftsliv. Gång- och ridstigar passar bra på vissa av deponierna. Det finns också exempel från andra platser, där man anlagt solcellsparker på tidigare deponier.