Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad är definitionen av fastighetsnära insamling?

Den fastighetsnära insamlingen sker i enlighet med 15 kap. 20a§ Miljöbalken från den fastighet där avfallet producerats, det vill säga från en hämtplats som motsvarar den som gäller för  restavfallet. Gällande föreskrifter för restavfall samt den praxis som utvecklats avseende detta är således relevant även för förpackningsavfallet.