Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Var går gränsen i meter för fastighetsnära insamling?

Det finns ingen absolut gräns, utan det ska ske i anslutning till mat- och restavfall. Har du en anvisad hämtplats, så är det även här som förpackningarna ska samlas in. Som regel är det vid fastighetsgränsen eller infartsvägen. Vid nybyggnation finns det ett ”bör-krav” i Boverkets byggregler om 50 meter för att lämna sitt mat- och restavfall.