Återvinning/behandling

Ett företag producerar ofta många olika sorters avfall. Vilka sorteringsmöjligheter som finns skiljer sig åt mellan olika branscher. Vi ser till att materialet behandlas och återvinns så långt det är möjligt.

Varje år besöker VafabMiljös säljavdelning ett stort antal företag och ger råd om hur de kan förändra sin avfallshantering så att mer material går till återvinning och för att vi på lång sikt ska få en mer hållbar hantering av avfallet.
Vi arbetar efter EUs avfallstrappa och ser till att materialet vi får in återvinns så långt det är möjligt.
Vi erbjuder också sortering av blandat industriavfall för de företag som inte har möjlighet att själva sortera. Vi ser till att källsorterade material komposteras, rötas, materialåtervinns, energiutvinns eller deponeras. Vilken hantering som lämpar sig bäst beror på vilken typ av avfall det gäller.