Utställning av reviderade Avfallsföreskrifter

Vafabmiljös Avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning, förändrat ansvar för förpackningar och några andra justeringar som beror på våra egna erfarenheter samt kundernas synpunkter.

Kommunerna beslutar om att föreskrifterna ska ställas ut (enligt Miljöbalken 15 kap. 42-44§§) fram till 1 september 2023. Synpunkter skickas till info@vafabmiljo.se som därefter sammanställer ett slutligt förslag. Förslaget tas sedan upp till beslut i respektive kommunfullmäktige under senhösten 2023. De reviderade föreskrifterna förväntas kunna träda ikraft den 1 januari 2024.

Andra nyheter